Bài 19: Thủy quyển và vòng tuần hoàn lớn của nước - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.3 trên 65 phiếu
Bài 1 trang 44 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn đáp án đúng. a) Nước trong thủy quyển ở dạng nào nhiều nhất? A. Nước mặn. B. Nước ngọt. C. Nước dưới đất. D. Nước sông, hồ. b) Chiếm tỉ lệ lớn nhất trong nước ngọt trên Trái Đất là A. nước dưới đất. B. băng. C. nước sông hồ. D. hơi nước trong khí quyển.

Xem lời giải

Bài 2 trang 44 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Chú thích cho biểu đồ thể hiện thành phần của thủy quyển dưới đây:

Xem lời giải

Bài 3 trang 44 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nước ngọt có vai trò như thế nào đối với: - Sản xuất nông nghiệp. - Sản xuất công nghiệp. - Sinh hoạt.

Xem lời giải

Bài 4 trang 45 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy cho biết hơi nước trong khí quyển có nguồn gốc từ đâu.

Xem lời giải

Bài 5 trang 45 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy hoàn thành sơ đồ vòng tuần hoàn lớn của nước bằng cách chú thích cho các mũi tên.

Xem lời giải

Bài 6 trang 45 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy nêu một số nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước ngọt và biện pháp khắc phục.

Xem lời giải