Bài 15: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc- Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.6 trên 93 phiếu
Bài 1- Phần Trắc nghiệm- trang 45 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Địa danh nào dưới đây không phải lò trị sở của các triếu đại phong kiến phương Bắc trong thời kì Bắc thuộc? A. Thành Cổ Loa. B. Thành Luy Lâu. C. Thành Tống Bình. D. Thành Đại La.

Xem lời giải

Bài 2- Phần trắc nghiệm- trang 46 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy xác định các câu sau đây đúng hay sai về nội dung lịch sử. A. Trong hơn một nghìn năm Bắc thuộc, mở đầu là nhà Hán, kết thúc là nhà Đường đã áp đặt ách cai trị lên đất nước ta. B. Phong kiến phương Bắc đã chia nước ta thành ba quận: Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam. C. Trong thời kì Bắc thuộc, trồng lúa vẫn là nghề chính của nhân dân ta. D. Khuôn đúc đồng, gốm men, đất nung được tìm thấy ở Luy Lâu chứng tớ các nghề thủ công truyền thống tiếp tục phát triển trong thời kì Bắc thuộc. E. Thời

Xem lời giải

Bài 3- Phần trắc nghiệm- trang 46 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy lựa chọn từ/cụm từ cho sẵn: đồng hoá dân tộc, nhà Đường, tập quán, khởi nghĩa, người Hán đề điền vào chỗ trống (...) trong đoạn sau.

Xem lời giải

Bài 1- Phần Tự luận- trang 46 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy trình bày tóm tắt chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc ở nước ta trong thời kì Bắc thuộc và rút ra nhận xét.

Xem lời giải

Bài 2- Phần Tự luận- trang 46 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy hoàn thành sơ đồ tư duy thể hiện các biện pháp cai trị về kinh tế, xã hội của chính quyến đô hộ phương Bắc cùng với những chuyến biến về kinh tế - xã hội của người Việt trong hơn một nghìn năm Bắc thuộc theo gợi ý sau:

Xem lời giải

Bài 3- Phần Tự luận- trang 47 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy đọc một số tự liệu khắc hoa chân dụng của các viên quan cai trị đứng đầu các chính quyền đô hộ các cấp của phong kiến phương Bắc dưới đây và thực hiện các yêu cầu sau:

Xem lời giải