Giải câu 4 trang 97 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Từ dữ liệu bảng 9.10, hãy tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện E thắng, O thắng. Dựa vào kết quả tính được, khả năng E thắng hay O thắng là cao hơn? Dự đoán ban đầu của em có chính xác không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác suất thực nghiệm sự kiện E thắng là: Số cặp E thắng: Tổng số cặp chơi

Xác suất thực nghiệm sự kiện O thắng là: Số cặp O thắng: Tổng số cặp chơi

Lời giải chi tiết

Giả sử với kết quả thu được ở bảng 

Cặp chơi số

E thắng

O thắng

1

X

 

2

X

 

3

 

X

4

X

 

5

 

X

6

X

 

7

X

 

8

X

 

9

X

 

10

 

X

11

 

X

12

X

 

13

X

 

14

 

X

15

X

 

16

X

 

17

 

X

18

X

 

19

X

 

20

X

 

21

X

 

22

 

X

23

X

 

Xác suất thực nghiệm sự kiện E thắng là:

16:23

Xác suất thực nghiệm sự kiện O thắng là:

7:23


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 97