Giải bài 8 trang 125 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Các bạn học sinh lớp 6B chơi trò gieo đồng xu như sau: Mỗi bạn sẽ gieo đồng xu của mình cho tới khi nào xuất hiện mặt sấp thì dừng lại. Sau đó mỗi bạn sẽ ghi lại số lần giao mình đã thực hiện. Kết quả của cả lớp được tổng hợp lại trong bảng sau:

 

3

2

1

2

3

4

7

2

1

3

1

1

4

1

1

1

2

1

1

6

1

5

2

1

4

2

1

9

2

1

5

1

6

3

2

Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện:

a) Một bạn chỉ cần gieo một lần đã được mặt sấp

b) Một bạn phải gieo ít nhất 3 lần mới được mặt sấp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác suất thực nghiệm của sự kiện A là: n(A) : n

Với n(A) là số lần sự kiện A xảy ra, n là tổng số lần thực hiện hoạt động.

Lời giải chi tiết

Tổng số học sinh cả lớp là: 35

a) Số bạn chỉ cần gieo một lần đã được mặt sấp là: 14

Vậy xác suất thực nghiệm của sự kiện “Một bạn chỉ cần gieo một lần đã được mặt sấp” là: \(\frac{{14}}{{35}} = 0,4\)

b) Số bạn phải gieo ít nhất 3 lần mới được mặt sấp là: 13

Vậy xác suất thực nghiệm của sự kiện “Một bạn phải gieo ít nhất 3 lần mới được mặt sấp” là: \(\frac{{13}}{{35}}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu