Giải bài 4 trang 36 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo


Gọi P là tập hợp các số nguyên tố. Điền kí hiệu thuộc hoặc không thuộc thích hợp vào chỗ chấm: a) 47 … P 53 … P 57 …P b) a = 835.132 + 312 thì a … P c) b = 2.5.6 - 2.23 thì b … P

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Gọi P là tập hợp các số nguyên tố. Điền kí hiệu \( \in \) hoặc \( \notin \) thích hợp vào chỗ chấm:

a) 47 … P

     53 … P

     57 …P

b) \(a = 835.132 + 312\)thì a … P

c) \(b = 2.5.6 - 2.23\)thì b … P

Câu a

a) 47 … P

     53 … P

     57 …P

Phương pháp giải:

Tra bảng số nguyên tố để kiểm tra số đó có là số nguyên tố hay không.

Lời giải chi tiết:

a) 47\( \in \) P

     53\( \in \) P

     57 \( \notin \)P

Câu b

b) \(a = 835.132 + 312\)thì a … P

Phương pháp giải:

Kiểm tra tính chia hết của các số hạng khi chia cho 2. 

Lời giải chi tiết:

b) Ta có: \(a = 835.132 + 312\)

Nhận xét: \(132{\kern 1pt} \; \vdots {\kern 1pt} \;2 \Rightarrow 835.132\; \vdots \;2\)Mà \(312\; \vdots \;2\)

\( \Rightarrow a = 835.132 + 312\; \vdots \;2;\quad a > 2\)

\( \Rightarrow a\) là hợp số.

\( \Rightarrow a \notin P.\)

Câu c

c) \(b = 2.5.6 - 2.23\)thì b … P

Phương pháp giải:

Tính số b rồi kiểm tra tính chia hết khi chia cho 2.

Lời giải chi tiết:

c) Ta có: \(b = 2.5.6 - 2.23\)

\( \Rightarrow \)\(b = 2.5.6 - 2.23 = 2.30 - 2.23 = 2.(30 - 23) = 2.7\)

\( \Rightarrow b\) là hợp số.

\( \Rightarrow b \notin P.\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu