Giải bài 2 trang 36 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Tìm số tự nhiên x, biết:

a) \(219 - 7(x + 1) = 100\)

b) \((3x - 6).3 = {3^4}\)

c) \(2x + 36:12 = {5^3}\)

d)\((5x - {2^4}){.3^8} = {2.3^{11}}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng các phép biến đổi tương đương. Lưu ý về thứ tự thực hiện phép tính.

Lời giải chi tiết

a)

 \(\begin{array}{l}219 - 7(x + 1) = 100\\7(x + 1) = 219 - 100\\7(x + 1) = 119\\x + 1 = 119:7\\x + 1 = 17\\x = 7 - 1\\x = 6\end{array}\)

b)

\(\begin{array}{l}(3x - 6).3 = {3^4}\\3x - 6 = {3^4}:3\\3x - 6 = {3^{4 - 1}}\\3x - 6 = {3^3}\\3x - 6 = 27\\3x = 27 + 6\\3x = 33\\x = 33:3\\x = 11\end{array}\)

c)

\(\begin{array}{l}2x + 36:12 = {5^3}\\2x + 36:12 = 125\\2x + 3 = 125\\2x = 125 - 3\\2x = 122\\x = 122:2\\x = 61\end{array}\)

 

d)

\(\begin{array}{l}(5x - {2^4}){.3^8} = {2.3^{11}}\\5x - {2^4} = {2.3^{11}}:{3^8}\\5x - {2^4} = 2.({3^{11}}:{3^8})\\5x - {2^4} = {2.3^{11 - 8}}\\5x - {2^4} = {2.3^3}\\5x - 16 = 2.27\\5x = 54 + 16\\5x = 70\\x = 14\end{array}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu