Giải bài 3- Phần trắc nghiệm- trang 14 Sách bài tập Lịch sử 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Hãy điền những từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống (...) trong các câu sau.

Di cốt của Vượn người sống cách ngày nay khoảng (1)... ...... năm đã được tìm thấy ở Mi-an-ma và In-đô-nê-xi-a.

Trên đảo (2 ) ........... thuộc ln-đô-nê-xia, đã tìm thấy di cốt Người tối cổ sống cách ngày nay khoảng (3)............

Di cốt, (4).................... của Người tối cố còn được tìm thấy ở Việt Nam, Thái Lan, Phi-líp-pin, Ma-lai-xi-a.

Chiếc sọ Người (5)................... tìm thấy ở hang Na (Ma-laL-xi-a) có niên đại cách ngày nay khoảng (6).................

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức SGK trang 17-18-19

Lời giải chi tiết

Di cốt của Vượn người sống cách ngày nay khoảng (1) 5 triệu năm đã được tìm thấy ở Mi-an-ma và In-đô-nê-xi-a.

Trên đảo (2 ) Gia-va thuộc ln-đô-nê-xia, đã tìm thấy di cốt Người tối cổ sống cách ngày nay khoảng (3) 2 triệu.

Di cốt, (4) mảnh di cốt và công cụ đá của Người tối cố còn được tìm thấy ở Việt Nam, Thái Lan, Phi-líp-pin, Ma-lai-xi-a.

Chiếc sọ Người (5) tinh khôn tìm thấy ở hang Na (Ma-laL-xi-a) có niên đại cách ngày nay khoảng (6) 4 vạn năm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài