Bài 2.14 trang 36 SBT đại số 10


Giải bài 2.14 trang 36 sascg bài tập đại số 10. Viết phương trình đường thẳng...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của môi hàm số

LG a

\(y = |2x - 3|\);

Phương pháp giải:

Sử dụng kiến thức về giá trị tuyệt đối và cách vẽ bảng biến thiên.

Lời giải chi tiết:

 Ta có thể viết

\(y = \left\{ \begin{array}{l}2x - 3,x \ge \dfrac{3}{2}\\ - 2x + 3,x < \dfrac{3}{2}\end{array} \right.\)

Từ đó có bảng biến thiên và đồ thị của hàm số \(y = |2x - 3|\)(h.32)

LG b

\(y = | - \dfrac{3}{4}x + 1|\)

Phương pháp giải:

Sử dụng kiến thức về giá trị tuyệt đối và cách vẽ bảng biến thiên.

Lời giải chi tiết:

Ta có thể viết

\(y = \left\{ \begin{array}{l} - \dfrac{3}{4}x + 1,x \le \dfrac{4}{3}\\\dfrac{3}{4}x - 1,x > \dfrac{4}{3}\end{array} \right.\)

Bảng biến thiên và đồ thị của hàm số \(y = | - \dfrac{3}{4}x + 1|\)(h.33)

LG c

\(y = x + |x|\).

Phương pháp giải:

Sử dụng kiến thức về giá trị tuyệt đối và cách vẽ bảng biến thiên.

Lời giải chi tiết:

Với \(x \ge 0\) thì \(y = x + \left| x \right| = x + x = 2x\)

Với \(x < 0\) thì \(y = x + \left| x \right| = x - x = 0\)

Ta có: 

\(\begin{array}{l}
y = x + |x|\; = x + \sqrt {{x^2}} \quad \\
\Rightarrow y' = 1 + \frac{{2x}}{{2\sqrt {{x^2}} }} = 1 + \frac{x}{{|x|}} = \left\{ \begin{array}{l}
2\quad x \ge 0\\
0\quad x < 0
\end{array} \right.
\end{array}\)

\( \Rightarrow y' \ge 0\;\;\forall x\)

Bảng biến thiên:

Đồ thị của hàm số \(y = x + |x|\)được vẽ trên hình.


Bình chọn:
4 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí