Giải bài 2 trang 86 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Em hãy thu thập và phân loại dữ liệu từ đoạn văn bản lịch sử (theo Viện Sử học) sau đây:

Nhà Ngô: 939 – 965

Nhà Đinh: 968 – 980

Nhà Tiền Lê: 980 – 1009

Nhà Lý: 1009 – 1225;

Nhà Trần: 1226 – 1400;

Nhà Hồ: 1400 – 1407;

Nhà Hậu Lê: 1428 – 1788;

Nhà Tây Sơn: 1788 – 1802;

Nhà Nguyễn: 1802 – 1945;

Trình bày thông tin thu thập được theo mẫu sau:

Các triều đại phong kiến VIệt Nam

Triều đại

Thời gian tồn tại (năm)

Nhà Ngô

27

Nhà Đinh

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Tính năm tồn tại của từng triều đại

Bước 2: Điền vào bảng theo mẫu.

Lời giải chi tiết

Các triều đại phong kiến VIệt Nam

Triều đại

Thời gian tồn tại (năm)

Nhà Ngô

 

27

Nhà Đinh

 

13

Nhà Tiền Lê

 

30

Nhà Lý

 

217

Nhà Trần

 

175

Nhà Hồ

8

Nhà Hậu Lê

 

361

Nhà Tây Sơn

 

15

Nhà Nguyễn

 

144


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài