Giải bài 2 trang 75 Sách bài tậpToán 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Tính chu vi và diện tích của hình bên, biết AB = 7 cm, BC = 2 cm, CD = 3 cm và DE = 3 cm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính đoạn AG, GE để suy ra chu vi.

Chia hình đã cho thành 2 hình chữ nhật để tính diện tích.

Lời giải chi tiết

Ta chia hình đã cho thành hai hình chữ nhật như hình dưới đây:

Dễ thấy: AG = BC + DE = 2 + 3 = 5(cm)

GE = AF = AB – FB = AB – DC = 7 – 3 = 4 (cm)

Vậy chu vi hình trên là:

P = AB + BC + CD + DE + EG + GA = 7 + 2 + 3 + 4 + 5 = 21 (cm)

Diện tích hình chữ nhật AFEG là: AG . GE = 5 . 4 = 20 (\(c{m^2}\))

Diện tích hình chữ nhật FBND là: BC . CD = 2 . 3 = 6 (\(c{m^2}\))

Vậy diện tích của hình đã cho là: 20 + 6 = 26 (\(c{m^2}\))


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài