Giải bài 1 trang 75 Sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Tính chu vi và diện tích của hình bên, biết AB = AD = 4 cm, BC = CD = 2 cm, các góc B và D đều là góc vuông.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Tính chu vi bằng tổng độ dài các cạnh.

Bước 2: Để tính diện tích, ta chia hình đó thành 2 tam giác vuông (ABC và ADC)

Lời giải chi tiết

+) Chu vi của hình là:

P = AB + BC + CD + DA = 4 + 2 + 2 + 4 = 12 (cm)

+) Chia hình đã cho thành 2 hình tam giác ABC và ADC, lần lượt vuông tại B và D.

Ta có: tổng diện tích hai tam giác bằng diện tích hình đã cho.

Mà diện tích tam giác ABC là:

\({S_1} = \frac{1}{2}.AB.BC = \frac{1}{2}.4.2 = 4(c{m^2})\)

Và diện tích tam giác ADC là: \({S_2} = \frac{1}{2}.AD.DC = \frac{1}{2}.4.2 = 4(c{m^2})\)

Do đó diện tích hình đã cho là: \(S = {S_1} + {S_2} = 4 + 4 = 8(c{m^2})\)


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

Hỏi bài