Giải bài 2 trang 17 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo


Tính nhanh: a) 43^2 + 43.57 b)59^2 - 59.19 c) 119.3^4 + 81

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tính nhanh:

a) \({43^2} + 43.57\)             

b) \({59^2} - 59.19\)         

c) \({119.3^4} + 81\)

Câu a

a) \({43^2} + 43.57\) 

Phương pháp giải:

Viết lũy thừa về dạng tích hoặc số tự nhiên, sau đó sử dụng tính chất phân phối để ghép thành tổng hoặc hiệu có kết quả là các số tròn chục.

Lời giải chi tiết:

a) \({43^2} + 43.57 = 43.43 + 43.57 = 43.\left( {43 + 57} \right) = 43.100 = 4300\)

Câu b

b) \({59^2} - 59.19\)

Phương pháp giải:

Viết lũy thừa về dạng tích hoặc số tự nhiên, sau đó sử dụng tính chất phân phối để ghép thành tổng hoặc hiệu có kết quả là các số tròn chục.

Lời giải chi tiết:

b) \({59^2} - 59.19 = 59.59 - 59.19 = 59.\left( {59 - 19} \right) = 59.40 = 2360.\)

Câu c

c) \({119.3^4} + 81\)

Phương pháp giải:

Viết lũy thừa về dạng tích hoặc số tự nhiên, sau đó sử dụng tính chất phân phối để ghép thành tổng hoặc hiệu có kết quả là các số tròn chục.

Lời giải chi tiết:

c) \({119.3^4} + 81 = 119.81 + 1.81 = \left( {119 + 1} \right).81 = 120.81 = 9720\)


Bình chọn:
4.4 trên 17 phiếu