CHƯƠNG 3: TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Phần câu hỏi bài 1 trang 65 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 1 trang 65 VBT toán 8 tập 2. Cho biết AB = 16 cm, CD = 4, 8 m. Tỉ số AB/CD bằng ...

Xem lời giải

Bài 1 trang 66 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 1 trang 66 VBT toán 8 tập 2. Cho biết AB'/AB= AC'/AC ....

Xem lời giải

Bài 2 trang 66 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 2 trang 66 VBT toán 8 tập 2. Cho biết độ dài cùa AB gấp 5 lần độ dài của CD ...

Xem lời giải

Bài 3 trang 67 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 3 trang 67 VBT toán 8 tập 2. Tìm x trong các trường hợp sau ...

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 2 trang 68 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 2 trang 68 VBT toán 8 tập 2. Ghi phần kết luận vào chỗ trống.

Xem lời giải

Bài 4 trang 69 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 4 trang 69 VBT toán 8 tập 2. Tìm các cặp đường thẳng song song trong hình 13 và giải thích vì sao chúng song song.

Xem lời giải

Bài 5 trang 70 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 5 trang 70 VBT toán 8 tập 2. Tính các độ dài x, y trong hình 8.

Xem lời giải

Bài 6 trang 70 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 6 trang 70 VBT toán 8 tập 2. Cho tam giác ABC và điểm D trên cạnh AB sao cho AD= 13,5cm, DB= 4,5cm ...

Xem lời giải

Bài 7 trang 71 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 7 trang 71 VBT toán 8 tập 2. ∆ABC có đường cao AH. Đường thẳng d song song với BC ...

Xem lời giải

Bài 8 trang 72 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 8 trang 72 VBT toán 8 tập 2. Tam giác ABC có BC= 15cm. Trên đường cao AH lấy các điểm I,K sao cho AK = KI = IH. Qua I và K vẽ các đường EF // BC, MN // BC(h.11)

Xem lời giải

Bài 9 trang 73 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 9 trang 73 VBT toán 8 tập 2. Có thể đo được chiều rộng của một khúc sông mà không cần phải sang bờ bên kia hay không?

Xem lời giải

Bài 10 trang 74 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 10 trang 74 VBT toán 8 tập 2. Có thể đo gián tiếp chiều cao của một bức tường bằng dụng cụ đo đơn giản được không?

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 3 trang 75 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 3 trang 75 VBT toán 8 tập 2. Cho biết O1 =O2 = O3 = O4. Hãy nhìn vào hình 16 rồi điền các tỉ số đúng vào những chỗ trống sau ...

Xem lời giải

Bài 11 trang 75 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 11 trang 75 VBT toán 8 tập 2. Tam giác ABC có độ dài các cạnh AB= m, AC= n và AD là đường phân giác. Chứng minh rẳng tỉ số diện tích tam giác ABD và diện tích tam giác ACD bằng m/n

Xem lời giải

Bài 12 trang 76 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 12 trang 76 VBT toán 8 tập 2. Cho tam giác ABC với đường trung tuyến AM. Tia phân giác của góc AMB cắt cạnh AB ở D, tia phân giác của góc AMC cắt cạnh AC ở E.

Xem lời giải

Bài 13 trang 77 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 13 trang 77 VBT toán 8 tập 2. Cho hình thang ABCD (AB // CD) ...

Xem lời giải

Bài 14 trang 78 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 14 trang 78 VBT toán 8 tập 2. Cho hình thang ABCD (AB //CD). Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O ...

Xem lời giải

Bài 15 trang 78 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 15 trang 78 VBT toán 8 tập 2. Cho tam giác ABC với đường trung tuyến AM và đường phân giác AD. Tính diện tích tam giác ADM, biết AB= m, AC= n( n>m) và diện tích của tam giác ABC là S.

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 4 trang 80 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 4 trang 80 VBT toán 8 tập 2. Tam giác A'B'C' đồng dạng tam giác ABC theo tỉ số...

Xem lời giải

Bài 16 trang 80 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 16 trang 80 VBT toán 8 tập 2. Trong hai mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? Mệnh đề nào sai?...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất