Bài 4. Khái niệm hai tam giác đồng dạng

Bình chọn:
4.5 trên 72 phiếu
Phần câu hỏi bài 4 trang 80 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 4 trang 80 VBT toán 8 tập 2. Tam giác A'B'C' đồng dạng tam giác ABC theo tỉ số...

Xem lời giải

Bài 16 trang 80 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 16 trang 80 VBT toán 8 tập 2. Trong hai mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? Mệnh đề nào sai?...

Xem lời giải

Bài 17 trang 81 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 17 trang 81 VBT toán 8 tập 2. Tam giác A'B'C' đồng dạng tam giác A''B''C'' theo tỉ số đồng dạng k_1...

Xem lời giải

Bài 18 trang 81 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 18 trang 81 VBT toán 8 tập 2. Cho tam giác ABC. Hãy vẽ một tam giác đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số...

Xem lời giải

Bài 19 trang 82 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 19 trang 82 VBT toán 8 tập 2. Tam giác A'B'C'đồng dạng tam giác ABC theo tỉ số đồng dạng...

Xem lời giải

Bài 20 trang 83 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 20 trang 83 VBT toán 8 tập 2. Cho tam giác ABC vẽ tam giác A'B'C' đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số...

Xem lời giải

Bài 21 trang 83 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 21 trang 83 VBT toán 8 tập 2. Từ M thuộc cạnh AB của tam giác ABC với AM = 1/2MB. Kẻ các tia song song với AC và BC, chúng cắt BC và AC lần lượt tại L và N...

Xem lời giải