CHƯƠNG 2: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

Bình chọn:
4.5 trên 54 phiếu
Phần câu hỏi bài 1 trang 45, 46 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 1 trang 45, 46 VBT toán 8 tập 1. Cô giáo hỏi: "1/3" có phải là một phân thức đại số hay không?

Xem lời giải

Bài 1 trang 46 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 1 trang 46 VBT toán 8 tập 1. Dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau chứng tỏ rằng: a) [3x(x+5)]/[2(x+5)]= 3x/2

Xem lời giải

Bài 2 trang 47 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 2 trang 47 VBT toán 8 tập 1. Ba phân thức sau có bằng nhau không? (x^2- 2x - 3)/(x^2 + x) ...

Xem lời giải

Bài 3 trang 48 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 3 trang 48 VBT toán 8 tập 1. Cho ba đa thức: x^2 -4x; x^2 +4; x^2 + 4x. Hãy chọn đa thức thích hợp trong ba đa thức đó rồi điền vào chỗ trống trong đẳng thức dưới đây...

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 2 trang 49, 50 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 2 trang 49, 50 VBT toán 8 tập 1. Khoanh tròn vào chữ cái trước khẳng định đúng: (A) Nếu nhân tử thức của một phân thức với một đa thức thì được một phân thức bằng phân thức đã cho...

Xem lời giải

Bài 4 trang 50 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 4 trang 50 VBT toán 8 tập 1. Cô giáo bảo mỗi bạn cho một ví dụ về hai phân thức đại số bằng nhau. Dưới đây là những ví dụ các bạn Lan, Hùng, Hương, Huy đã cho...

Xem lời giải

Bài 5 trang 51 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 5 trang 51 VBT toán 8 tập 1. Điền đa thức thích hợp vào mỗi chỗ trống trong các đẳng thức sau...

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 3 trang 52, 53 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 3 trang 52, 53 VBT toán 8 tập 1. Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng...

Xem lời giải

Bài 6 trang 53 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 6 trang 53 VBT toán 8 tập 1. Rút gọn phân thức: a) 6x^2y^2/8xy^5 ...

Xem lời giải

Bài 7 trang 54 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 7 trang 54 VBT toán 8 tập 1. Trong một tờ nháp của một bạn có ghi một số phép rút gọn phân thức như sau: a) 3xy/9y = x/3 ...

Xem lời giải

Bài 8 trang 54 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 8 trang 54 VBT toán 8 tập 1. Áp dụng quy tắc đổi dấu rồi rút gọn phân thức: a) [36(x - 2)]^3)/(32 - 16x) ...

Xem lời giải

Bài 9 trang 55 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 9 trang 55 VBT toán 8 tập 1. Rút gọn phân thức: a) 12x^3y^2/18xy^5 ...

Xem lời giải

Bài 10 trang 55 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 10 trang 55 VBT toán 8 tập 1. Phân tích tử và mẫu thành nhân tử rồi rút gọn phân thức: a) (3x^2 - 12x + 12)/(x^4 - 8x) ...

Xem lời giải

Bài 11 trang 55 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 11 trang 55 VBT toán 8 tập 1. Đổi dấu ở tử hoặc mẫu rồi rút gọn phân thức: a) [45x(3 - x)]/[15(x - 3)^3] ...

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 4 trang 56, 57 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 4 trang 56, 57 VBT toán 8 tập 1. Khi quy đồng mẫu thức hai phân thức 1/(4x^3y)...

Xem lời giải

Bài 12 trang 57 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 12 trang 57 VBT toán 8 tập 1. Quy đồng mẫu thức các phân thức sau: 5/x^5y^3 ...

Xem lời giải

Bài 13 trang 58 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 13 trang 58 VBT toán 8 tập 1. Quy đồng mẫu các phân thức sau: a) 5/2x+6 ...

Xem lời giải

Bài 14 trang 59 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 14 trang 59 VBT toán 8 tập 1. Quy đồng mẫu thức các phân thức sau (có thể áp dụng quy tắc đổi dấu đối với một phân thức để tìm mẫu thức chung thuận tiện hơn) ...

Xem lời giải

Bài 15 trang 60 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 15 trang 60 VBT toán 8 tập 1. Quy đồng mẫu thức hai phân thức: a) 3x/(2x + 4) và (x + 3)/(x^2 - 4) ...

Xem lời giải

Bài 16 trang 61 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 16 trang 61 VBT toán 8 tập 1. Quy đồng mẫu thức các phân thức sau: b) x^2 + 1; x^4/(x^2-1)...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất