Bài 6. Phép trừ các phân thức đại số

Bình chọn:
4.4 trên 82 phiếu
Phần câu hỏi bài 6 trang 69 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 6 trang 69 VBT toán 8 tập 1. hân thức đối của phân thức A/B là biểu thức...

Xem lời giải

Bài 23 trang 70 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 23 trang 70 VBT toán 8 tập 1. Theo quy tắc đổi dấu ta có -A/B = A/-B...

Xem lời giải

Bài 24 trang 70 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 24 trang 70 VBT toán 8 tập 1. Làm tính trừ các phân thức sau: a) (4x-1)/(3x^2y) - (7x-1)/(3x^2y)

Xem lời giải

Bài 25 trang 71 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 25 trang 71 VBT toán 8 tập 1. Thực hiện các phép tính sau: a) 3/(2x+6)-(x-6)/(2x^2+6x) ...

Xem lời giải

Bài 26 trang 71 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 26 trang 71 VBT toán 8 tập 1. Chứng tỏ rằng mỗi hiệu sau đây bằng một phân thức có tử bằng 1: a) 1/x - 1/(x+1)...

Xem lời giải

Bài 27 trang 72 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 27 trang 72 VBT toán 8 tập 1. Dùng quy tắc đổi dấu hãy làm tính: b) 1/(x - 5x^2)- (25x - 15)/(25x^2-1)

Xem lời giải

Bài 28 trang 72 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 28 trang 72 VBT toán 8 tập 1. Thực hiện các phép tính: a) (x + 1)/(x - 3) - (1 - x)/(x + 3) - [2x(1 - x)/(9 -x^2)...

Xem lời giải

Bài 29 trang 73 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 29 trang 73 VBT toán 8 tập 1. Một công ty may phải sản xuất 10000 sản phẩm trong x (ngày)...

Xem lời giải