CHƯƠNG 3: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Phần câu hỏi bài 1 trang 5 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 1 trang 5 VBT toán 8 tập 2. Cho hai phương trình (1) và (2) tương đương với nhau ...

Xem lời giải

Bài 1 trang 6 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 1 trang 6 VBT toán 8 tập 2. Với mỗi phương trình sau, hãy xét xem x = -1 có là nghiệm của nó không? a) 4x - 1 = 3x - 2 ...

Xem lời giải

Bài 2 trang 6 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 2 trang 6 vở bài tập toán 8 tập 2. Trong các giá trị t = -1, t = 0 và t = 1, giá trị nào là nghiệm của phương trình...

Xem lời giải

Bài 3 trang 6 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 3 trang 6 VBT toán 8 tập 2. Hai phương trình x = 0 và x(x - 1) = 0 có tương đương không? Vì sao?

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 2 trang 7 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 2 trang 7 VBT toán 8 tập 2. Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong mệnh đề sau ...

Xem lời giải

Bài 4 trang 7 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 4 trang 7 VBT toán 8 tập 2. Tính diện tích của hình thang ABCD theo x bằng hai cách ...

Xem lời giải

Bài 5 trang 8 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 5 trang 8 VBT toán 8 tập 2. Giải các phương trình: a) 4x - 20 = 0...

Xem lời giải

Bài 6 trang 8 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 6 trang 8 VBT toán 8 tập 2. Giải các phương trình sau, viết số gần đúng của mỗi nghiệm ở dạng số thập phân bằng cách làm tròn đến hàng phần trăm. a) 3x - 11 = 0 ...

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 3 trang 9 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 3 trang 9 VBT toán 8 tập 2. Tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ...

Xem lời giải

Bài 7 trang 9 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 7 trang 9 VBT toán 8 tập 2. Giải các phương trình: a) 3x - 2 = 2x - 3 ...

Xem lời giải

Bài 8 trang 10 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 8 trang 10 VBT toán 8 tập 2. Giải các phương trình: a) (5x-2)/3 = (5-3x)/2 ...

Xem lời giải

Bài 9 trang 11 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 9 trang 11 VBT toán 8 tập 2. Một xe máy khởi hành từ Hà Nội đi Hải Phòng với vận tốc trung bình 32 km/h...

Xem lời giải

Bài 10 trang 11 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 10 trang 11 VBT toán 8 tập 2. Viết phương trình biểu thị cân thăng bằng trong hình vẽ bên (đơn vị khối lượng là gam).

Xem lời giải

Bài 11 trang 11 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 11 trang 11 VBT toán 8 tập 2. Giải các phương trình: a) 7 + 2x = 22 - 3x ....

Xem lời giải

Bài 12 trang 12 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 12 trang 12 VBT toán 8 tập 2. Giải các phương trình: x/3 - (2x+1)/2 =x/6 - x ...

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 4 trang 13, 14 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 4 trang 13, 14 VBT toán 8 tập 2. Chọn từ "và" hay từ "hoặc" để điền vào chỗ trống trong công thức sau...

Xem lời giải

Bài 13 trang 13 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 13 trang 13 VBT toán 8 tập 2. Viết phương trình ẩn x rồi tính x (mét) trong mỗi hình dưới đây (S là diện tích của hình).

Xem lời giải

Bài 14 trang 14 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 14 trang 14 VBT toán 8 tập 2. Giải các phương trình: a) (3x - 2)(4x + 5) = 0 ...

Xem lời giải

Bài 15 trang 14 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 15 trang 14 VBT toán 8 tập 2. Bằng cách phân tích vế trái thành nhân tử, giải các phương trình sau: a) 2x(x - 3) + 5(x - 3) = 0 ...

Xem lời giải

Bài 16 trang 16 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 16 trang 16 VBT toán 8 tập 2. Giải các phương trình: a) x(2x - 9) = 3x(x - 5) ...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất