Bài 9. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

Bình chọn:
4.7 trên 65 phiếu
Phần câu hỏi bài 9 trang 79, 80 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 9 trang 79, 80 VBT toán 8 tập 1. Bốn bạn A, B, C, D lần lượt nối như sau...

Xem lời giải

Bài 36 trang 80 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 36 trang 80 VBT toán 8 tập 1. Biến đổi mỗi biểu thức sau thành một phân thức đại số: a) (1+1/x)/(1-1/x) ...

Xem lời giải

Bài 37 trang 80 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 37 trang 80 VBT toán 8 tập 1. Với giá trị nào của x thì giá trị của mỗi phân thức sau được xác định: a) (5x)/(2x+4) ...

Xem lời giải

Bài 38 trang 81 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 38 trang 81 VBT toán 8 tập 1. Cho phân thức: (x^2 + 4x + 4)/(x + 2) ...

Xem lời giải

Bài 39 trang 81 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 39 trang 81 VBT toán 8 tập 1. Thực hiện các phép tính...

Xem lời giải

Bài 40 trang 82 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 40 trang 82 VBT toán 8 tập 1. Làm các phép tính sau ...

Xem lời giải

Bài 41 trang 83 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 41 trang 83 VBT toán 8 tập 1. Tìm các giá trị của x để giá trị của các phân thức sau được xác định: a) (3x+2)/(2x^2-6x) ...

Xem lời giải

Bài 42 trang 83 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 42 trang 83 VBT toán 8 tập 1. Cho phân thức (3x^2 + 6x + 12)/(x^3 - 8)...

Xem lời giải