Ôn tập chương 4 - Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Bình chọn:
4.9 trên 78 phiếu
Bài 25 trang 58 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 25 trang 58 VBT toán 8 tập 2. Cho m > n, chứng minh: a) m + 2 > n +2 ...

Xem lời giải

Bài 26 trang 58 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 26 trang 58 VBT toán 8 tập 2. Kiểm tra xem -2 là nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau ...

Xem lời giải

Bài 27 trang 59 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 27 trang 59 VBT toán 8 tập 2. Giải các bất phương trình: a) (2-x)/4<5 ...

Xem lời giải

Bài 28 trang 60 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 28 trang 60 VBT toán 8 tập 2. Tìm x sao cho: a) Giá trị của biểu thức 5 - 2x là số dương

Xem lời giải

Bài 29 trang 61 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 29 trang 61 VBT toán 8 tập 2. Giải các phương trình: a) |3x| = x + 8 ...

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút chương 4 phần Đại số 8 - Đề số 1

Đề kiểm tra 45 phút chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn đề số 1 trang 63 VBT lớp 8 tập 2 có đáp án, lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút chương 4 phần Đại số 8 - Đề số 2

Đề kiểm tra 45 phút chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn đề số 2 trang 63, 64 VBT lớp 8 tập 2 có đáp án, lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem lời giải