CHƯƠNG 4: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Phần câu hỏi bài 1 trang 37 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 1 trang 37 VBT toán 8 tập 2. Khoanh tròn vào chữ cái trước khẳng định đúng trong các khẳng định sau ...

Xem lời giải

Bài 1 trang 38 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 1 trang 38 VBT toán 8 tập 2. Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 2 trang 38 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 2 trang 38 VBT toán 8 tập 2. Cho a < b, hãy so sánh: a) a + 1 và b + 1 ...

Xem lời giải

Bài 3 trang 39 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 3 trang 39 VBT toán 8 tập 2. So sánh a và b nếu a) a - 5 ≥ b - 5 ...

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 2 trang 40 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 2 trang 40 VBT toán 8 tập 2. Cho ba số m, n, k mà m> n. Nếu mk< nk thì số k là ...

Xem lời giải

Bài 4 trang 41 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 4 trang 41 VBT toán 8 tập 2. Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao? a) (-6).5 < (-5).5 ...

Xem lời giải

Bài 5 trang 41 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 5 trang 41 VBT toán 8 tập 2. Cho a < b, hãy so sánh: 2a và 2b ...

Xem lời giải

Bài 6 trang 41 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 6 trang 41 VBT toán 8 tập 2. Cho a < b, chứng tỏ: a) 2a - 3 < 2b - 3 ...

Xem lời giải

Bài 7 trang 42 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 7 trang 42 VBT toán 8 tập 2. a) So sánh (-2).3 và -4,5 ...

Xem lời giải

Bài 8 trang 42 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 8 trang 42 VBT toán 8 tập 2. Chứng minh: a) 4.(-2) + 14 < 4.(-1) + 14 ...

Xem lời giải

Bài 9 trang 43 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 9 trang 43 VBT toán 8 tập 2. Cho a < b, hãy so sánh: a) 2a + 1 với 2b + 1 ...

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 3 trang 44 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 1 trang 5 VBT toán 8 tập 2. Khoanh tròn vào chữ cái trước khẳng định đúng. Giá trị x = -2 là nghiệm của bất phương trình:

Xem lời giải

Bài 10 trang 44 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 10 trang 44 VBT toán 8 tập 2. Kiểm tra xem giá trị x = 3 là nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau.

Xem lời giải

Bài 11 trang 45 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 11 trang 45 VBT toán 8 tập 2. Viết và biểu diễn tập nghiệm trên trục số của mỗi bất phương trình sau ...

Xem lời giải

Bài 12 trang 45 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 12 trang 45 VBT toán 8 tập 2. Hãy lập bất phương trình cho bài toán sau ...

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 4 trang 47 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 4 trang 47 VBT toán 8 tập 2. Khoanh tròn vào chữ cái trước khẳng định đúng. Bất phương trình x+1<2 tương đương với các bất phương trình ...

Xem lời giải

Bài 13 trang 47 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 13 trang 47 VBT toán 8 tập 2. Giải các bất phương trình (theo quy tắc chuyển vế): a) x - 5 > 3 ...

Xem lời giải

Bài 14 trang 47 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 14 trang 47 VBT toán 8 tập 2. Giải các bất phương trình sau (theo qui tắc nhân)...

Xem lời giải

Bài 15 trang 48 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 15 trang 48 VBT toán 8 tập 2. Giải thích sự tương đương sau ...

Xem lời giải

Bài 16 trang 49 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 16 trang 49 VBT toán 8 tập 2. Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số: a) 2x - 3 > 0 ...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất