Bài 4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Bình chọn:
4.6 trên 84 phiếu
Phần câu hỏi bài 4 trang 47 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 4 trang 47 VBT toán 8 tập 2. Khoanh tròn vào chữ cái trước khẳng định đúng. Bất phương trình x+1<2 tương đương với các bất phương trình ...

Xem lời giải

Bài 13 trang 47 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 13 trang 47 VBT toán 8 tập 2. Giải các bất phương trình (theo quy tắc chuyển vế): a) x - 5 > 3 ...

Xem lời giải

Bài 14 trang 47 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 14 trang 47 VBT toán 8 tập 2. Giải các bất phương trình sau (theo qui tắc nhân)...

Xem lời giải

Bài 15 trang 48 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 15 trang 48 VBT toán 8 tập 2. Giải thích sự tương đương sau ...

Xem lời giải

Bài 16 trang 49 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 16 trang 49 VBT toán 8 tập 2. Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số: a) 2x - 3 > 0 ...

Xem lời giải

Bài 17 trang 49 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 17 trang 49 VBT toán 8 tập 2. Giải các bất phương trình: a) 2/3x > - 6 ...

Xem lời giải

Bài 18 trang 50 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 18 trang 50 VBT toán 8 tập 2. Đố. Kiểm tra xem giá trị x = -2 có là nghiệm của bất phương trình sau không ...

Xem lời giải

Bài 19 trang 51 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 19 trang 51 VBT toán 8 tập 2. Tìm x sao cho: a) Giá trị của biểu thức 2x - 5 không âm

Xem lời giải

Bài 20 trang 52 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 20 trang 52 VBT toán 8 tập 2. Một người có số tiền không quá 70 000 đồng gồm 15 tờ giấy bạc ...

Xem lời giải

Bài 21 trang 52 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 21 trang 52 VBT toán 8 tập 2. Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số ...

Xem lời giải

Bài 22 trang 53 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 22 trang 53 VBT toán 8 tập 2. Giải các bất phương trình: a) 8x + 3(x + 1) > 5x - (2x - 6) ...

Xem lời giải