Bài 4. Đường trung bình của tam giác, của hình thang

Bình chọn:
4.6 trên 132 phiếu
Phần câu hỏi bài 4 trang 102 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 4 trang 101 VBT toán 8 tập 1. Cho tam giác ABC. Đường thẳng a cắt BC ở D...

Xem lời giải

Bài 13 trang 103 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 13 trang 103 VBT toán 8 tập 1. Cho hình 22. Chứng minh rằng AI = IM.

Xem lời giải

Bài 14 trang 103 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 14 trang 103 VBT toán 8 tập 1. Hai điểm A và B thuộc cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường xy.

Xem lời giải

Bài 15 trang 103 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 15 trang 103 VBT toán 8 tập 1. Hình thang ABCD có đáy AB, CD. Gọi E, F, K theo thứ tự là trung điểm của AD, BC, BD. Chứng minh ba điểm E, K, F thẳng hàng.

Xem lời giải

Bài 16 trang 104 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 16 trang 104 VBT toán 8 tập 1. Tính x, y trên hình 25, trong đó AB // CD // EF // GH.

Xem lời giải

Bài 17 trang 104 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 17 trang 104 VBT toán 8 tập 1. Cho tứ giác ABCD. Gọi E, F, K theo thứ tự là trung điểm của AD, BC, AC...

Xem lời giải

Bài 18 trang 105 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 18 trang 105 VBT toán 8 tập 1. Cho hình thang ABCD (AB // CD), E là trung điểm của AD, F là trung điểm của BC. Đường thẳng EF cắt BD ở I, cắt AC ở K...

Xem lời giải