CHƯƠNG 1: PHÉP NHÂN VÀ CHIA CÁC ĐA THỨC

Bình chọn:
4.2 trên 34 phiếu
Phần câu hỏi bài 1 trang 5 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 1 trang 5 VBT toán 8 tập 1. Tích của đơn thức (-2x^5) và đa thức...

Xem lời giải

Bài 1 trang 6 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 1 trang 6 VBT toán 8 tập 1. Làm tính nhân: a) x^2(5x^3-x-1/2)...

Xem lời giải

Bài 2 trang 6 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 2 trang 6 VBT toán 8 tập 1. Tìm x, biết: a) 3x(12x - 4) -9x(4x - 3) = 30...

Xem lời giải

Bài 3 trang 6 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 3 trang 6 VBT toán 8 tập 1. Rút gọn biểu thức: a) x(x-y) +y(x-y)...

Xem lời giải

Bài 4 trang 7 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 4 trang 7 VBT toán 8 tập 1. Đánh dấu x vào ô mà em cho là đáp án đúng. Giá trị của biểu thức ax(x - y) +y^3(x+y) tại x = -1 và y = 1 là ...

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 2 trang 8 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 2 trang 8 VBT toán 8 tập 1. Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng. Tích của đa thức x^2 +2xy +y^2 với đa thức x^2 -2xy + y^2 là ...

Xem lời giải

Bài 5 trang 9 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 5 trang 9 VBT toán 8 tập 1. Làm tính nhân: a) (x^2y^2-1/2xy+2y)(x-2y)...

Xem lời giải

Bài 6 trang 9 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 6 trang 9 VBT toán 8 tập 1. Điền kết quả tính được vào bảng...

Xem lời giải

Bài 7 trang 10 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 7 trang 10 VBT toán 8 tập 1. Chứng minh rằng giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến ...

Xem lời giải

Bài 8 trang 10 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 8 trang 10 VBT toán 8 tập 1. Tìm x, biết: (12x - 5)(4x - 1) + (3x - 7)(1 -16x) = 81.

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 3 trang 11, 12 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 3 trang 11, 12 VBT toán 8 tập 1. Kết quả của phép tính (x-1)^2(x+1)^2 là ...

Xem lời giải

Bài 9 trang 11 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 9 trang 11 VBT toán 8 tập 1. Tìm ba số tự nhiên chẵn liên tiếp, biết tích của hai số sau lớn hơn tích của hai số đầu là 192.

Xem lời giải

Bài 10 trang 12 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 10 trang 12 VBT toán 8 tập 1. Chứng minh rằng: (10a + 5)^2 = 100a(a + 1)+25...

Xem lời giải

Bài 11 trang 13 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 11 trang 13 VBT toán 8 tập 1. Tính diện tích phần hình còn lại mà không cần đo. Từ một miếng tôn hình vuông có cạnh bằng a + b...

Xem lời giải

Bài 12 trang 13 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 12 trang 13 VBT toán 8 tập 1. Tính nhanh: a) 101^2; b) 199^2; c) 47.53

Xem lời giải

Bài 13 trang 13 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 13 trang 13 VBT toán 8 tập 1. Chứng minh rằng: a) (a+b)^2 = (a-b)^2 + 4ab...

Xem lời giải

Bài 14 trang 14 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 14 trang 14 VBT toán 8 tập 1. Tính a) (a + b + c)^2...

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 4 trang 15 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 4 trang 15 VBT toán 8 tập 1. Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng: Đơn giản biểu thức (x+1)^3 - (x-1)^3 ta được biểu thức...

Xem lời giải

Bài 15 trang 16 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 15 trang 16 VBT toán 8 tập 1. Tính: a) (2x^2 +3y)^3...

Xem lời giải

Bài 16 trang 16 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 16 trang 16 VBT toán 8 tập 1. Tính giá trị của biểu thức: a) x^3 +12x^2 + 48x + 64 tại x = 6...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác