Ôn tập chương 2 - Đa giác - Diện tích đa giác

Bình chọn:
4.8 trên 92 phiếu
Bài 29 trang 161 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 29 trang 161 VBT toán 8 tập 1. Trên hình 114 (AC//BF), hãy tìm tam giác có diện tích bằng diện tích của tứ giác ABCD.

Xem lời giải

Bài 30 trang 161 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 30 trang 161 VBT toán 8 tập 1. Cho hình vuông ABCD có tâm đối xứng O, cạnh a...

Xem lời giải

Bài 31 trang 162 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 31 trang 162 VBT toán 8 tập 1. Gọi O là điểm nằm trong hình bình hành ABCD...

Xem lời giải

Bài 32 trang 162 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 32 trang 162 VBT toán 8 tập 1. Hai cạnh của một hình bình hành có độ dài là 6 cm và 4 cm. Một trong các đường cao có độ dài là 5 cm. Tính độ dài đường cao kia.

Xem lời giải

Bài 33 trang 163 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 33 trang 163 VBT toán 8 tập 1. Cho tam giác ABC. Gọi M, N là các trung điểm tương ứng của AC, BC...

Xem lời giải

Bài 34 trang 163 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 34 trang 163 VBT toán 8 tập 1. Vẽ ba đường trung tuyến của một tam giác (h.120). Chứng minh sáu tam giác: 1, 2, 3, 4, 5, 6 có diện tích bằng nhau.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút chương 2 phần Hình học 8 - Đề số 1

Đề kiểm tra 45 phút chương 2: Đa giác - Diện tích đa giác đề số 1 trang 164 VBT lớp 8 tập 1 có đáp án, lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút chương 2 phần Hình học 8 - Đề số 2

Đề kiểm tra 45 phút chương 2: Đa giác - Diện tích đa giác đề số 2 trang 164 VBT lớp 8 tập 1 có đáp án, lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem lời giải