Phần đại số - Ôn tập cuối năm

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 148 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 1 trang 148 VBT toán 8 tập 2. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:...

Xem lời giải

Bài 2 trang 148 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 2 trang 148 VBT toán 8 tập 2.Chứng minh rằng:...

Xem lời giải

Bài 3 trang 149 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 3 trang 149 VBT toán 8 tập 2.Tìm các giá trị nguyên của x để phân thức M có giá trị là một số nguyên:..

Xem lời giải

Bài 4 trang 149 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 4 trang 149 VBT toán 8 tập 2. Giải các phương trình...

Xem chi tiết

Bài 5 trang 150 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 5 trang 150 VBT toán 8 tập 2. Giải phương trình...

Xem lời giải

Bài 6 trang 151 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 6 trang 151 VBT toán 8 tập 2. Giải các phương trình: ...

Xem lời giải

Bài 7 trang 151 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 7 trang 151 VBT toán 8 tập 2. Giải các phương trình...

Xem lời giải

Bài 8 trang 152 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 8 trang 152 VBT toán 8 tập 2. Một xí nghiệp dự định sản xuất 1500 sản phẩm trong 30 ngày. Nhưng nhờ tổ chức lao động hợp lí nên thực tế...

Xem lời giải

Bài 9 trang 153 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 9 trang 153 VBT toán 8 tập 2. Cho biểu thức...

Xem lời giải

Bài 10 trang 154 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 10 trang 154 VBT toán 8 tập 2. Giải bất phương trình:...

Xem lời giải

Các chương, bài khác