Bài 4 trang 7 Vở bài tập toán 8 tập 2


Đề bài

Tính diện tích của hình thang \(ABCD\) theo \(x\) bằng hai cách:

1) Tính theo công thức \(S = BH \times (BC + DA) : 2\);

2) \(S = {S_{ABH}} + {S_{BCKH}} + {S_{CKD}}\) 

Sau đó sử dụng giả thiết \(S = 20\) để thu được hai phương trình tương đương với nhau. Trong hai phương trình ấy, có phương trình nào là phương trình bậc nhất không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phương trình có dạng \(ax+b=0\), với \(a\) và \(b\) là hai số đã cho và \(a\ne0\), được gọi là phương trình bậc nhất một ẩn.

Lời giải chi tiết

1) Theo công thức \(S = BH \times (BC + DA) : 2\)

Ta có: \(DA =  7 + x + 4 = 11 + x\), \(BC=x\), \(BH=x\).

Vậy

\(S = {x\left( {x + 11 + x} \right)}:{2} \)\(\,= {x(11 + 2x)}:{2}=\dfrac{{11x + 2{x^2}}}{2}\) 

Ta có phương trình: \( \dfrac{{11x + 2{x^2}}}{2}=20\)       (1)

2) Theo công thức \(S = {S_{ABH}} + {S_{BCKH}} + {S_{CKD}}\)

Ta có: \({S_{ABH}} = \dfrac{1}{2}BH.AH = \dfrac{1}{2}x.7=\dfrac{7}{2}x\); \({S_{BCKH}} =BH.HK= x.x = {x^2}\); \({S_{CKD}} = \dfrac{1}{2}CK.KD = \dfrac{1}{2}.x.4 = 2x\)

\( S = \dfrac{7}{2}x + {x^2} + 2x  \)

Ta có phương trình \( \dfrac{7}{2}x + x^2+ 2x  = 20  \)       (2)

Trong hai phương trình trên, không có phương trình nào là phương trình bậc nhất.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.