CHƯƠNG 2: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

Bình chọn:
4.5 trên 53 phiếu
Bài 33 trang 77 Vở bài tập toán 8 tập 1 Bài 33 trang 77 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 33 trang 77 VBT toán 8 tập 1. Làm tính chia phân thức: a)(-20x)/(3y^2):(-4x^3)(5y) ...

Xem chi tiết

Bài 34 trang 77 Vở bài tập toán 8 tập 1 Bài 34 trang 77 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 34 trang 77 VBT toán 8 tập 1. Thực hiện các phép tính sau: a)(5x-10)/(x^2 +7):(2x - 4) ...

Xem chi tiết

Bài 35 trang 78 Vở bài tập toán 8 tập 1 Bài 35 trang 78 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 35 trang 78 VBT toán 8 tập 1. Tìm biểu thức Q, biết rằng: (x^2+2x)/(x-1).Q = (x^2-4)/(x^2-x)

Xem chi tiết

Phần câu hỏi bài 9 trang 79, 80 Vở bài tập toán 8 tập 1 Phần câu hỏi bài 9 trang 79, 80 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 9 trang 79, 80 VBT toán 8 tập 1. Bốn bạn A, B, C, D lần lượt nối như sau...

Xem chi tiết

Bài 36 trang 80 Vở bài tập toán 8 tập 1 Bài 36 trang 80 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 36 trang 80 VBT toán 8 tập 1. Biến đổi mỗi biểu thức sau thành một phân thức đại số: a) (1+1/x)/(1-1/x) ...

Xem chi tiết

Bài 37 trang 80 Vở bài tập toán 8 tập 1 Bài 37 trang 80 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 37 trang 80 VBT toán 8 tập 1. Với giá trị nào của x thì giá trị của mỗi phân thức sau được xác định: a) (5x)/(2x+4) ...

Xem chi tiết

Bài 38 trang 81 Vở bài tập toán 8 tập 1 Bài 38 trang 81 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 38 trang 81 VBT toán 8 tập 1. Cho phân thức: (x^2 + 4x + 4)/(x + 2) ...

Xem chi tiết

Bài 39 trang 81 Vở bài tập toán 8 tập 1 Bài 39 trang 81 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 39 trang 81 VBT toán 8 tập 1. Thực hiện các phép tính...

Xem chi tiết

Bài 40 trang 82 Vở bài tập toán 8 tập 1 Bài 40 trang 82 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 40 trang 82 VBT toán 8 tập 1. Làm các phép tính sau ...

Xem chi tiết

Bài 41 trang 83 Vở bài tập toán 8 tập 1 Bài 41 trang 83 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 41 trang 83 VBT toán 8 tập 1. Tìm các giá trị của x để giá trị của các phân thức sau được xác định: a) (3x+2)/(2x^2-6x) ...

Xem chi tiết

Bài 42 trang 83 Vở bài tập toán 8 tập 1 Bài 42 trang 83 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 42 trang 83 VBT toán 8 tập 1. Cho phân thức (3x^2 + 6x + 12)/(x^3 - 8)...

Xem chi tiết

Bài 43 trang 84 Vở bài tập toán 8 tập 1 Bài 43 trang 84 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 43 trang 84 VBT toán 8 tập 1. Thực hiện các phép tính sau...

Xem chi tiết

Bài 44 trang 85 Vở bài tập toán 8 tập 1 Bài 44 trang 85 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 44 trang 85 VBT toán 8 tập 1. Tìm điều kiện của x để giá trị của biểu thức...

Xem chi tiết

Bài 45 trang 86 Vở bài tập toán 8 tập 1 Bài 45 trang 86 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 45 trang 86 VBT toán 8 tập 1. a) Cho biểu thức (xP)/(x + P) - (yP)/(y - P)...

Xem chi tiết

Bài 46 trang 86 Vở bài tập toán 8 tập 1 Bài 46 trang 86 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 46 trang 86 VBT toán 8 tập 1. Cho biểu thức ...

Xem chi tiết

Bài 47 trang 87 Vở bài tập toán 8 tập 1 Bài 47 trang 87 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 47 trang 87 VBT toán 8 tập 1. Tìm giá trị của x để giá trị của phân thức (x^2 - 10x + 25)/(x^2 - 5x) bằng 0.

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút chương 2 phần Đại số 8 - Đề số 1 Đề kiểm tra 45 phút chương 2 phần Đại số 8 - Đề số 1

Đề kiểm tra 45 phút chương 2: Phân thức đại số đề số 1 trang 87 VBT toán lớp 8 tập 1 có đáp án, lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút chương 2 phần Đại số 8 - Đề số 2 Đề kiểm tra 45 phút chương 2 phần Đại số 8 - Đề số 2

Đề kiểm tra 45 phút chương 1: Phân thức đại số đề số 2 trang 88 VBT lớp 8 tập 1 có đáp án, lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài