CHƯƠNG 2: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

Bình chọn:
4.5 trên 53 phiếu
Bài 17 trang 62 Vở bài tập toán 8 tập 1 Bài 17 trang 62 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 17 trang 62 VBT toán 8 tập 1. Cho hai phân thức: 1/(x^2 + 3x - 10) ...

Xem chi tiết

Phần câu hỏi bài 5 trang 63, 64 Vở bài tập toán 8 tập 1 Phần câu hỏi bài 5 trang 63, 64 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 5 trang 63, 64 VBT toán 8 tập 1. Giả sử A/M và B/M là hai phân thức...

Xem chi tiết

Bài 18 trang 64 Vở bài tập toán 8 tập 1 Bài 18 trang 64 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 18 trang 64 VBT toán 8 tập 1. Thực hiện các phép tính sau: b) (5xy-4y)/ (2x^2y^3) + (3xy+4y)/(2x^2y^3) ...

Xem chi tiết

Bài 19 trang 64 Vở bài tập toán 8 tập 1 Bài 19 trang 64 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 19 trang 64 VBT toán 8 tập 1. Áp dụng quy tắc đổi dấu để các phân thức có cùng mẫu thức rồi làm tính cộng phân thức...

Xem chi tiết

Bài 20 trang 65 Vở bài tập toán 8 tập 1 Bài 20 trang 65 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 20 trang 65 VBT toán 8 tập 1. Làm các phép tính sau: a) y/(2x^2-xy) + 4x/(y^2-2xy) ...

Xem chi tiết

Bài 21 trang 66 Vở bài tập toán 8 tập 1 Bài 21 trang 66 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 21 trang 66 VBT toán 8 tập 1. Làm tính cộng các phân thức sau...

Xem chi tiết

Bài 22 trang 68 Vở bài tập toán 8 tập 1 Bài 22 trang 68 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 22 trang 68 VBT toán 8 tập 1. Một đội máy xúc trên công trường đường Hồ Chí Minh nhận nhiệm vụ xúc 11600 m^3 đất...

Xem chi tiết

Phần câu hỏi bài 6 trang 69 Vở bài tập toán 8 tập 1 Phần câu hỏi bài 6 trang 69 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 6 trang 69 VBT toán 8 tập 1. hân thức đối của phân thức A/B là biểu thức...

Xem chi tiết

Bài 23 trang 70 Vở bài tập toán 8 tập 1 Bài 23 trang 70 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 23 trang 70 VBT toán 8 tập 1. Theo quy tắc đổi dấu ta có -A/B = A/-B...

Xem chi tiết

Bài 24 trang 70 Vở bài tập toán 8 tập 1 Bài 24 trang 70 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 24 trang 70 VBT toán 8 tập 1. Làm tính trừ các phân thức sau: a) (4x-1)/(3x^2y) - (7x-1)/(3x^2y)

Xem chi tiết

Bài 25 trang 71 Vở bài tập toán 8 tập 1 Bài 25 trang 71 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 25 trang 71 VBT toán 8 tập 1. Thực hiện các phép tính sau: a) 3/(2x+6)-(x-6)/(2x^2+6x) ...

Xem chi tiết

Bài 26 trang 71 Vở bài tập toán 8 tập 1 Bài 26 trang 71 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 26 trang 71 VBT toán 8 tập 1. Chứng tỏ rằng mỗi hiệu sau đây bằng một phân thức có tử bằng 1: a) 1/x - 1/(x+1)...

Xem chi tiết

Bài 27 trang 72 Vở bài tập toán 8 tập 1 Bài 27 trang 72 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 27 trang 72 VBT toán 8 tập 1. Dùng quy tắc đổi dấu hãy làm tính: b) 1/(x - 5x^2)- (25x - 15)/(25x^2-1)

Xem chi tiết

Bài 28 trang 72 Vở bài tập toán 8 tập 1 Bài 28 trang 72 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 28 trang 72 VBT toán 8 tập 1. Thực hiện các phép tính: a) (x + 1)/(x - 3) - (1 - x)/(x + 3) - [2x(1 - x)/(9 -x^2)...

Xem chi tiết

Bài 29 trang 73 Vở bài tập toán 8 tập 1 Bài 29 trang 73 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 29 trang 73 VBT toán 8 tập 1. Một công ty may phải sản xuất 10000 sản phẩm trong x (ngày)...

Xem chi tiết

Phần câu hỏi bài 7 trang 74 Vở bài tập toán 8 tập 1 Phần câu hỏi bài 7 trang 74 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 7 trang 74 VBT toán 8 tập 1. (A) Muốn nhân hai phân thức ta nhân tử thức của chúng với nhau.

Xem chi tiết

Bài 30 trang 75 Vở bài tập toán 8 tập 1 Bài 30 trang 75 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 30 trang 75 VBT toán 8 tập 1. Thực hiện các phép tính sau: b) (4y^2)/(11x^4).(-3x^2/8y) ...

Xem chi tiết

Bài 31 trang 75 Vở bài tập toán 8 tập 1 Bài 31 trang 75 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 31 trang 75 VBT toán 8 tập 1. Thực hiện các phép tính sau: a) (5x+10)/(4x-8).(4-2x)/(x+2)

Xem chi tiết

Bài 32 trang 75 Vở bài tập toán 8 tập 1 Bài 32 trang 75 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 32 trang 75 VBT toán 8 tập 1. Rút gọn biểu thức sau theo hai cách (sử dụng và không sử dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng)...

Xem chi tiết

Phần câu hỏi bài 8 trang 76, 77 Vở bài tập toán 8 tập 1 Phần câu hỏi bài 8 trang 76, 77 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 8 trang 76, 77 VBT toán 8 tập 1. (A) Muốn chia một phân thức cho một phân thức, ta chia tử thức cho tử thức và chia mẫu thức cho mẫu thức...

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài