SGK Tiếng Anh lớp 5 Mới Review 1 Tiếng Anh 5 mới

Short story Cat and Mouse 1 trang 38,39 SGK Tiếng Anh 5 Mới


Hello, I'm Miu and these are my friends, Maurice and Doris. Xin chào, mình là Miu và đây là những người bạn của mình, Maurice và Doris.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Truyện ngắn: Mèo và Chuột 1

Câu 1

1. Read and listen to the story.

(Đọc và lắng nghe câu chuyện.)

- Picture 1:

Miu: Hello, I'm Miu and these are my friends, Maurice and Doris.

Maurice: Hello!

Doris: Hello!

- Picture 2:

Chit: Hello, I'm Chit and these are my sisters, Mimi and Nini!

Mimi and Nini: Hello!

Chit: Wake up, Jack!

- Picture 3:

Miu: Hello, Chit.

Chit: Hello, Miu.

Miu: Did you and your family go on holiday?

Chit: Yes, we did.

- Picture 4:

Miu: Where did you go?

Chit: We went to the beach.

Miu: Did you enjoy it?

Chit: Yes, we did.

- Picture 5:

Chit: We sat on the beach and swam in the sea.

- Picture 6:

Chit: What about you? Did you go on holiday?

Miu: Yes. Maurice, Doris and I went to the moutains.

Chit: Did you enjoy it?

Miu: No, we didn't.

- Picture 7:

Miu: It was cold and it rained all the time.

- Picture 8:

All: It's nice to be home!

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

- Tranh 1:

Miu: Xin chào, mình là Miu và đây là những người bạn của mình, Maurice và Doris.

Maurice: Xin chào!

Doris: Xin chào!

- Tranh 2:

Chit: Xin chào, mình là Chit và đây là những chị gái mình Mimi và Nini!

Mimi and Nini: Xin chào!

Chit: Dậy đi, Jack!

- Tranh 3:

Miu: Xin chào Chit.

Chit: Xin chào Miu.

Miu: Bạn và gia đình bạn đi nghỉ mát phải không?

Chit: Vâng, đúng rồi.

- Tranh 4:

Miu: Bạn đã đi đâu?

Chit: Chúng mình đã đi biển.

Miu: Các bạn có thích nó không?

Chit: Vâng, chúng mình có thích.

- Tranh 5:

Chit: Chúng mình nằm trên bãi biển và tắm biển.

- Tranh 6:

Chit: Còn bạn thì sao? Bạn có đi nghỉ mát không?

Miu: Có. Maurice, Doris và mình đã đi núi.

Chit: Bạn có thích nó không?

Miu: Không

- Tranh 7:

Miu: Chúng mình không thích. Trời lạnh và mưa suốt.

- Tranh 8:

All: Thật tốt khi ở nhà!

Câu 2

2. Answer the questions.

(Trả lời những câu hỏi.)

Lời giải chi tiết:

1. Where did Chit and his family go on holiday?

(Chit và gia đình cậu ấy đã đi nghỉ mát ở đâu?)   

=> They went to the beach.

(Họ đã đi đến bãi biển.)

2. Did they have a good time?

(Họ đã có một thời gian thoải mái phải không? )            

=> Yes, they did.

(Vâng, đúng vậy.)

3. Who did Miu go on holiday with?

(Miu đã đi nghỉ mát với ai?)

=> He went on holiday with Maurice and Doris.

(Cậu ấy đã đi nghỉ mát cùng với Maurice và Doris.)

4. Where did they go?

(Họ đã đi đâu?)

=> They went to the mountains.

(Họ đã đi núi.)

5. Did they have a good time? Why/Why not?

(Họ đã có một khoảng thời gian thoải mái phải không? Tại sao/ Tại sao không?)

=> No, they didn’t because it was cold and it rained all the time.

 (Không, họ không có. Bởi vì trời lạnh và mưa suốt thời gian đấy.)

Câu 3

3. Unscramble these words from the story.

(Sắp xếp lại những từ từ câu chuyện.)

Lời giải chi tiết:

a. holiday

(Kì nghỉ)

b. beach

(Bờ biển)

c. family

(Gia đình)

d. mountains

(Núi)

e. rained

(Mưa)

 

Câu 4

4. Read and complete.

(Đọc và hoàn thành.)

Lời giải chi tiết:

(1) did 

(2) went

(3) enjoy

(4) did   

(5) didn't

A: Where (1) did you go on holiday?

B: We (2) went to the beach.

A: Did you (3) enjoy it?

B: Yes, we (4) did. It was fun. What about you?

A: We went to the mountains.

B: Did you enjoy it?

A: No, we (5) didn’t. It rained all the time.

Tạm dịch:

A: Bạn đã đi nghỉ mát ở đâu?

B: Chúng tớ đã đi đến bãi biển.

A: Bạn có thích nó không?

B: Vâng, chúng tớ có thích. Nó rất vui. Còn bạn thì sao?

A: Chúng tớ đã đi núi.

B: Bạn có thích nó không?

A: Không, chúng tớ không thích. Trời đã mưa suốt thời gian đi.

Câu 5

5. Work in pairs. Talk about your last holiday. 

(Thực hành theo cặp. Nói về kỳ nghỉ đã qua của bạn.)

Lời giải chi tiết:

Last holiday summer, my family took a trip to Nha Trang in 3 days. The weather was sunny and comfortable. In the morning, we sunbathed at the seasides, built sandcastles and went shopping. Then we went sightseeing and enjoyed delicious seafood. It was a wonderful trip. 

Tạm dịch: 

Kỳ nghỉ hè vừa rồi, gia đình tôi có chuyến du lịch Nha Trang trong 3 ngày. Thời tiết nắng đẹp và thoải mái. Vào buổi sáng, chúng tôi tắm nắng bên bờ biển, xây lâu đài cát và đi mua sắm. Sau đó chúng tôi đi tham quan và thưởng thức hải sản ngon. Đó là một chuyến đi tuyệt vời.

Câu 6

6. Read and match.

(Đọc và nối.)

Lời giải chi tiết:

1-b

2-e

3-d

4-a

5-c

1. Did you have a good weekend? - b. Yes, we did.

(Các bạn đã có một cuối tuần thật tốt phải không? - Vâng, đúng rồi)

2. Where did you go? - e. We went to the beach.

(Bạn đã đi đâu? - Chúng tớ đã đi đến bờ biển.)

3. What did you see? - d. We saw some children with their parents.

(Bạn đã thấy gì? - Chúng tớ đã thấy một đứa bé và ba mẹ của nó.)

4. Did your friends go with you? - a. No, they didn’t.

(Những người bạn có đi cùng phải không? - Không, họ không đi.)

5. When did you come back? - c. Yesterday.

(Bạn đã trở về khi nào? - Ngày hôm qua.)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 332 phiếu

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài