Short story Cat and Mouse 1 trang 38,39 SGK Tiếng Anh 5 Mới

Bình chọn:
4.3 trên 123 phiếu

Hello, I'm Miu and these are my friends, Maurice and Doris. Xin chào, mình là Miu và đây là những người bạn của mình, Maurice và Doris.

Truyện ngắn: Mèo và Chuột 1

1. Read and listen to the story (Đọc và lắng nghe câu truyện)

Click tại đây để nghe:


Hello, I'm Miu and these are my friends, Maurice and Doris.

Hello!

Hello!

Hello, I'm Chit and these are my sisters, Mimi and Nini!

Hello!

Wake up, Jack!

Hello, Chit.

Hello, Miu.

Did you and your family go on holiday?

Yes, we did.

Where did you go?

We went to the beach

Did you enjoy it?

Yes, we did.

We sat on the beach and swam in the sea.

What about you? Did you go on holiday?

Yes. Maurice, Doris and I went to the moutains.

Did you enjoy it?

No, we didn't.

It was cold and it rained all the time.

It's nice to be home!

Audio script:

Miu: Hello, I'm Miu and these are my friends, Maurice and Doris. Maurice:Hello!

Doris: Hello!

Chit: Hello, I'm Chit and these are my sisters, Mimi and Nini!

Mimi and Nini: Hello!

Chit: Wake up, Jack!

Mỉu: Hello, Chit.

Chit: Hello, Miu

Miu: Did you and your family go on holiday?

Chit: Yes, we did.

Miu: Where did you go?

Chit: We went to the beach.

Miu: Did you enjoy it?

Chit: Yes, we did

Chit: We sat on the beach and swam In the sea. What about yocll Did you go on holiday?

Miu: Yes. Maurice, Doris and I went to the moutains.

Chit: Did you enjoy it?

Miu: No, we didn't. It was cold and it rained all the time.

All: It's nice to be home!

Tạm dịch:

Xin chào, mình là Miu và đây là những người bạn của mình, Maurice và Doris.

Xin chào!

Xin chào!

Xin chào, mình là Chit và đây là những chị gái mình Mimi và Nini!

Xin chào!

Thức dậy, Jack!

Xin chào Chit.

Xin chào Miu.

Bạn và gia đinh bạn đi nghỉ mát phải không?

Vâng, đúng rồi.

Bạn đã đi đâu?

Chúng tôi đã đi đến bãi biển.

Các bạn có thích nó không?

Vâng, chúng tôi có thích.

Chúng tôi nằm trên bãi biển và tâm biển.

Còn bạn thì sao? Bạn có đi nghỉ mát không?

Có. Maurice, Doris và tôi đã đi núi.

Bạn có thích nó không?

Không, chúng tôi không thích.

Trời lạnh và mưa suốt.

Thật tốt khi ở nhà.

2. Answer the questions (Trả lời những câu hỏi)


1. They went to the beach.  

2. Yes, they did.

3. With Maurice and Doris.

4. They went to the mountains.

5. No, they didn't. Because it was cold and it rained all the time.

Tạm dịch:

1. Chit và gia đình cậu ấy đã đi nghỉ mát ở đâu?       

Họ đã đi đến bãi biển.       

2.  Họ đã có một thời gian thoải mái phải không?             

Vâng, đúng vậy.

3. Miu đã đi nghỉ mát với ai?

Miu đã đi nghỉ mát cùng với Maurice và Doris.

4. Họ đã đi đâu?

Họ đã đi núi.

5. Họ đã có một khoảng thời gian thoải mái phải không? Tại sao/ Tại sao không?

 Không, họ không có. Bởi vì trời lợnh và mưa suốt thời gian đ

3. Unscramble these words from the story (Sắp xếp lại những từ từ câu truyện)

Đáp án:

a. holiday (kỳ nghỉ) b. beach (bờ biển) c. family (gia đình)  d. mountains (núi) e. rained (mưa)

4. Read and complete (Đọc và hoàn thành)

Đáp án: (1) did (2) went (3) enjoy (4) did (5) didn't

Tạm dịch:

A: Bạn đã đi nghỉ mát ở đâu?

B: Chúng tôi đã đi đến bãi biển.

A: Bạn có thích nó không?

B: Vâng, chúng tôi có thích. Nó rất vui. Còn bạn thì sao?

A: Chúng tôi đã đi núi.

B: Bạn có thích nó không?

A: Không, chúng tôi không thích. Trời đã mưa suốt thời gian đi.

5. Work in pair (Thực hành theo cặp.)

Nói về kỳ nghỉ đã qua của bạn

6. Read and match (Đọc và nối)

Đáp án:
1b   2e   3d   4a   5c

Tạm dịch:

1 -b

Các bạn đã có một cuối tuân thật tốt phải không?

 

Vâng, đúng rồi

2 - e 

Bạn đã đi đâu?

 

Chúng tôi đã đi đến bờ biển.

3 - d

Bạn đã thấy gì?

 

Chúng tôi đã thấy một đứa bé và ba mẹ của nó.

4 - a

Những người bạn có đi cùng với phải không?

 

Không, họ không đi.

5 - c

Bạn đã trở về khi nào?

 

Ngày hôm qua.

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 5 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan: - Review 1 Tiếng Anh 5 mới

Review 1 trang 36 SGK Tiếng Anh 5 mới Review 1 trang 36 SGK Tiếng Anh 5 mới

1.Nam: Where are you going next weekend, Tony? Tony: We're going to Ha Long Bay.

Xem chi tiết
Ngữ pháp Unit 6 SGK tiếng Anh lớp 5 mới Ngữ pháp Unit 6 SGK tiếng Anh lớp 5 mới

1. Hỏi đáp hôm nay bạn có học không, 2. Hỏi đáp về môn học yêu thích của ai đó. 3. Hỏi đáp về ai đó hôm nay có bao nhiêu môn học.

Xem chi tiết
Lesson 1 - Unit 6 trang 40, 41 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 1 - Unit 6 trang 40, 41 SGK tiếng Anh 5 mới

Nam: Oh, good. How many lessons do you have today? Long: I have three: Maths, IT and Science. How about you? Nam: I'm on holiday today.

Xem chi tiết
Lesson 2 - Unit 6 trang 42, 43 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 2 - Unit 6 trang 42, 43 SGK tiếng Anh 5 mới

Hỏi và trả lời những câu hỏi về những môn học bạn có nó hôm nay : Thường có mỗi môn học bao nhiêu lần trong tuần.

Xem chi tiết
Lesson 1 - Unit 2 trang 12, 13 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 1 - Unit 2 trang 12, 13 SGK tiếng Anh 5 mới

Hỏi và trả lời những câu hỏi về thói quen hàng ngày của bạn. What do you do in the mo ing/afte oon/evening

Xem chi tiết
Lesson 1 - Unit 1 trang 6, 7 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 1 - Unit 1 trang 6, 7 SGK tiếng Anh 5 mới

Trung là một học sinh mới trong lớp 5B. Cậu ấy đến từ Đà Nẵng. Bây giờ cậu đang sống cùng với ông bà ở Hà Nội

Xem chi tiết
Lesson 2 - Unit 2 trang 14, 15 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 2 - Unit 2 trang 14, 15 SGK tiếng Anh 5 mới

How often do you come to the library? Bạn thường đến thư viện không? What kind of information are you looking for? Loại thông tin bạn đang tìm kiếm là gì?

Xem chi tiết
Lesson 2 - Unit 1 trang 8, 9 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 2 - Unit 1 trang 8, 9 SGK tiếng Anh 5 mới

3. Chúng ta cùng nói. Hỏi và trá lời nhửng câu hỏi về nơi bạn sống

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu