Lesson 3 - Unit 7 trang 50, 51 SGK tiếng Anh 5 mới


We learn English because we want to talk with our foreign friends. Chúng tôi học tiếng Anh bởi vì chúng tôi muốn nói chuyện với những người bọn nước ngoài của chúng tôi.

Tổng hợp đề thi vào lớp 6 các trường

Có đáp án và lời giải chi tiết

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)

’How do you 'practise 'speaking?

(Bạn luyện nói thế nào?)

I 'speak 'English 'every 'day.

(Tôi nói tiếng Anh mỗi ngày.)

'How do you ‘practise 'reading?

(Bạn luyện đọc thế nào?)

I 'read ‘English 'comic 'books.

(Tôi đọc nhiều truyện tranh tiếng Anh.)

'How do you 'practise 'writing?

(Bạn luyện viết thế nào?)

I 'write 'emails to my 'friends.

(Tôi viết nhiều thư điện tử cho bạn bè tôi.)

'Why do you 'learn 'English?

(Tại sao bạn học tiếng Anh?)

Be'cause I 'want to 'sing 'English 'songs.

(Bởi vì tôi muốn hát nhiều bài hát tiếng Anh.)

Câu 2

2. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud.

(Nghe và khoanh chọn a hoặc b. Sau đó đọc lớn những câu sau.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. I learn English by talking with my friends.

(Tôi học tiếng Anh bằng cách nói chuyện với những bạn bè.)

2. Mai learns English by reading comic books.

(Mai học tiếng Anh bằng cách đọc sách truyện tranh.)

3. Nam learns English by writing emails to his friends.

(Nam học tiếng Anh bằng cách viết những thư điện tử cho bạn của cậu ấy.)

4. We learn English because we want to talk with our foreign friends.

(Chúng tớ học tiếng Anh bởi vì chúng tớ muốn nói chuyện với những người bạn nước ngoài của chúng tớ.)

Lời giải chi tiết:

1. b I learn English by talking with my friends.

2. a Mai learns English by reading comic books.

3. a Nam learns English by writing emails to his friends.

4. b We learn English because we want to talk with our foreign friends.

Câu 3

3. Let's chant.

(Chúng ta cùng ca hát đồng dao.)

How do you learn English?

(Bạn học tiếng Anh thế nào?)

How do you practise speaking?

(Bạn luyện nói thế nào?)

By speaking English every day.

(Bằng cách nói tiếng Anh mỗi ngày.)

How do you practise reading?

(Bạn luyện đọc thế nào?)

By reading comic books.

(Bằng cách đọc nhiều truyện tranh.)

How do you practise listening?

(Bạn luyện nghe thế nào?)

By watching English cartoons on TV.

(Bằng cách xem nhiều phim hoạt hình tiêng Anh trên ti vi.)

How do you practise writing?

(Bạn luyện viết thế nào?)

By writing emails to my friends.

(Bằng cách viết nhiều thư điện tử cho bạn bè tôi.)

Why do you learn English?

(Tại sao bạn học tiếng Anh?)

Because I want to sing English songs.

(Bởi vì tôi muốn hát nhiều bài hát tiếng Anh.)

Câu 4

4. Read and tick TRue (T) or False (F).

(Đọc và đánh dấu chọn Đúng (T) hoặc Sai (F).)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Tên của mình là Mai. Mình thích đọc nhiều truyện tranh tiếng Anh. Khi mình gặp một từ mới, mình cố gắng đoán nghĩa của chúng. Mình viết từ mới vào tập và nói chúng một vài lần. Mình thường dán những từ mới trên tường trong phòng ngủ của mình và luyện đọc to chúng. Mình học nói tiếng Anh bằng cách nói chuyện với những người bạn nước ngoài vào thời gian mình rảnh. Bạn mình - Akiko giỏi tiếng Anh. Cô ấy thường xuyên luyện nghe bằng cách xem nhiều phim hoạt hình trên ti vi. Cô ấy học viết bằng cách viết nhiều thư điện tử gửi cho mình mỗi ngày. Chúng tôi rất vui bởi vì chúng tôi có thể hiểu lẫn nhau. Tiếng Anh thật cần thiết cho giao tiếp.

Lời giải chi tiết:

1.T

2.F

3.T

4.T

5.F

1 – T. Mai tries to guess the meaning of a word while she reads.

(Mai cố gắng đoán nghĩa của từ trong khi cô ấy đọc.)

2 – F. Mai often learns to speak English by herself.

(Mai thường tự học nói tiếng Anh.)

3 – T. Akiko usually practises listening by watching cartoons on TV.

(Akiko thường xuyên luyện nghe bằng cách xem nhiều phim hoạt hình trên ti vi.)

4 – T. Akiko learns to write English by writing emails to Mai every day.

(Akiko học viết tiếng Anh bằng cách viết nhiều thư điện tử gửi cho Mai mỗi ngày.)

5 – F. They like learning English because it is necessary for their studies.

(Họ thích học tiếng Anh bởi vì nó cần thiết cho việc học của họ.)

Câu 5

5. Write about how your friend learns English.

(Viết về bạn em học tiếng Anh thế nào.)

Lời giải chi tiết:

My friend is Trinh.

(Bạn tôi là Trinh.)

She learns to read English by reading short English stories.

(Cô ấy học đọc tiếng Anh bằng cách đọc nhiều truyện ngắn tiếng Anh.)

She learns vocabulary by writing new words on her notebook and reading them aloud.

(Cô ấy học từ vựng bằng cách viết những từ mới vào vở ghi chép và đọc to chúng.)

She learns English because she wants to talk with her foreign friends.

(Cô ấy học tiếng Anh bởi vì cô ấy muốn nói chuyện với những người bạn nước ngoài của cô ấy.)

Câu 6

6. Project (Dự án)

Thảo luận bạn luyện nghe, nói, đọc và viết tiếng Anh thế nào.

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 


Bình chọn:
4.5 trên 534 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.