Tiếng Anh lớp 5 Mới

Unit 7: How Do You Learn English?

Ngữ pháp Unit 7 SGK tiếng Anh lớp 5 mới

Bình chọn:
4 trên 27 phiếu

Động từ "like" trong câu có nghĩa là “thích”, đi theo sau nó là danh từ hoặc một danh động từ.

1. Cách dùng động từ “like”

a)  “like” trong câu ở dạng khẳng định

-    Động từ "like" trong câu có nghĩa là “thích”, đi theo sau nó là danh từ hoặc một danh động từ.

  • “like” đứng trước một danh từ (N - Noun)

She (He/lt/Danh từ số ít...) + likes + N.

Cô ấy (Cậu ấy/Nó/...) thích...

She (He/lt/Danh từ số ít...) là những chủ ngữ ở ngôi thứ 3 số ít nên ta thêm “s” vào sau động từ "like"

Ex: He likes English. Cậu ây thích môn tiếng Anh.__________

I (We/You/They/Danh từ số nhiều...) + like + N.

Tôi (Chúng ta/Bạn/Họ...) thích...

Ex: I like meat.

Tôi thích thịt.

  • “like” đứng trước một danh động từ (Gerund - V-ing).

She (He/lt/Danh từ số ít...) + likes + V-ing.

Cô ấy (Cậu ấy/Nó/...) thích..

She (He/lt/Danh từ số ít..) là những chủ ngữ ở ngôi thứ 3 số ít nên ta thêm “s” vào sau động từ “like”.

Ex: He likes drawing. Cậu ấy thích vẽ.______________

I (We/You/They/Danh từ số nhiều...) + like + V-ing.

Tôi (Chúng ta/Bạn/Họ...) thích...

Ex: I like drawing.

Tôi thích vẽ.

Nếu sau động từ "like" là động từ, động từ này phải là động từ nguyên mẫu có “to”, có nghĩa "thích làm..."

Ex: I like to swim. Tôi thích bơi.

I like to watch TV. Tôi thích xem tivi.

b) “like” trong câu ở dạng phủ định

-  Vì đây là câu ở dạng phủ định nên chúng ta phải mượn trợ động doesn’t (với chủ ngữ là he/she/it/danh từ số ít...), don’t (với chủ ngữ I/we/you/they/danh từ số nhiều...), động từ "like" trong câu vẫn giữ nguyên (có nghĩa là không thêm “s” vào sau like nếu chủ ngữ ở ngôi thứ 3 số ít)

“like” đứng trước một danh từ (N - Noun)______________________________________________

She (He/lt/Danh từ số ít...) doesn’t + like + N.

Cô ấy (Cậu ấy/Nó/...) không thích. __________

Ex: He doesn't like meat. Cậu ấy không thích thịt._____________

I (We/You/They/Danh từ số nhiều..) don’t + like + N.

Tôi (Chúng tôi/Bạn/Họ...) không thích..

Ex: I don't like meat. Tôi không thích thịt.

  • “like” dứng trước một danh dộng từ (Gerund - V-ing)

She (He/lt/Danh từ số ít...) doesn’t + like + V-ing.

Cô ấy (Cậu ấy/Nó/...) không thích...______________

Ex: She doesn't like drawing. Cô ấy không thích vẽ.______________

I (We/You/They/Danh từ số nhiều...) + don’t + like + V-ing.

Tôi (Chúng ta/Bạn/Họ...) không thích...

Ex: They don't like drawing.

Họ không thích vẽ.

-  Nếu sau "like" là động từ, động từ này phải là động từ nguyên mẫu có "to", mà câu ở dạng phủ định nên có nghĩa "không thích làm... ". Ex: I don't like to swim. Tôi không thích bơi.

I don't like to watch TV. Tôi không thích xem tivi.

2. Hỏi đáp về ai đó học môn nào đó như thế nào:

Hỏi:

How do you learn + môn học?

Bạn học môn... như thế nào?

Hoặc

How do you learn + môn học, Trang?

Bạn học môn.. như thế nào vậy Trang?

Đáp:

I learn...

Tôi học...

Trong phán "đáp" các em có thể dựa vào những điều cần học của môn học đó để trả lời.

Môn học

Những điều cần học của môn học đó

English

môn tiếng Anh

 

learn to read, write, vocabulary, spelling and grammar

học đọc, viết, từ vựng, chính tả và ngữ pháp

Vietnamese

môn tiếng Việt

 

learn to read, write, vocabulary, spelling and grammar

học đọc, viết, từ vựng, chính tả và ngữ pháp

Informatics

môn Tin học

 

learn application software and programmer language

học phần mềm ứng dụng và ngôn ngữ lập trình

Maths

môn Toán

 

learn many interesting things about number

học nhiều điều thú vị về các con số

Art

môn Mỹ Thuật

 

learn to draw pictures

học vẽ tranh

Music

môn Âm nhạc

 

learn to sing songs

học hát

Science

môn Khoa học

 

learn about animals and plants

học về động vật và thực vật

Ex: How do you learn Music?

Bạn học môn Âm nhạc như thế nào?

I learn to sing songs.           

Tôi học hát.

3. Hỏi đáp về ai đó luyện tập môn nào đó như thế nào:

Hỏi: How do you practise + …? 

Bạn luyện tập … như thế nào?

I…

Tôi ….

Ex: How do you practise reading?

Bạn luyện tập đọc như thế nào? 

I read English comic books.

Tôi đọc nhiều truyện tranh tiếng Anh.

Một số cụm từ nói về cách học tiếng Anh các em cần nhớ:

learn to speak English - học nói tiếng Anh

learn English vocabulary - học từ vựng tiếng Anh

learn English grammar - học ngữ pháp tiếng Anh

learn to write English - học viết tiếng Anh

learn English pronunciation - học phát âm tiếng Anh

practise speaking every day - luyện nói mỗi ngày

practise making sentences - luyện viết câu.

practise to write new words - luyện viết từ mới

watch cartoons on TV - xem phim hoạt hình trên ti vi

write letters to penfriends - viết thư cho bạn trao đổi thư từ

talk with foreign friends - nói với những người bạn nước ngoài

read English comic books - đọc những cuốn truyện tranh tiếng Anh

4. Hỏi đáp lý do ai đó muốn học môn nào đó

Khi chúng ta muốn hỏi lý do một người nào đó học môn học nào đó, ta sử dụng cấu trúc sau:

Hỏi:

Why does he/she learn + môn học?

Tại sao cậu ấy/cô ây học môn... ?

Đáp: (Thêm s phía sau động từ thường like (likes).)

Because he/she wants to...

Bởi vì cậu ấy/cô ấy muốn...

Ex: Why does he learn English?

Tại sao cậu ấy học tiếng Anh?

Because he wants to sing English songs.

Bởi vì cậu ấy muốn hát những bài hát tiếng Anh.

Nhắc lại quy tắc chia động từ ở thì hiện tại đơn

Thì hiện tại đơn thông thường dùng dạng nguyên mẫu của động từ, nhưng khi chủ ngữ là ngôi thứ 3 số ít (he, she, it hoặc danh từ số ít) thì phải thêm s vào sau động từ đó, Be works (làm việc), gets (lấy)says (nói), reads (đọc), runs (chạy), lives (sinh sống),...

Ex: Water consists of hydrogen and oxygen.

Nước gồm hydro và ôxy.

-   Đối với nhửng động từ tận cùng là s, x, sh, ch, o, z thì thêm es:

Ex: finish —► finishes (hoàn tất), guess -> guesses (đoán), teach —► teaches (day), fix —> fixes (chỉnh),  go -> goes (đi), doze -> dozes (ngủ gà ngủ gật)...

-   Những động từ tận cùng bằng phụ âm y thì chuyển y thành i, rồi thêm es:

Ex: carry —► carries (mang), fly —► flies (bay)

-   Khi động từ tận cùng bằng y, trước y là nguyên âm (a, e, i, o, u), ta thêm s vào động từ.

Ex: play -> plays (chơi), say -> says (nói)

Khi chủ ngữ chính trong câu là you/they nên chúng ta phải mượn trợ động từ "do".

Hỏi:

Why do you/they learn + môn học?

Tại sao bạn/họ học môn?

Ex: Why do you learn English?

Tại sao bạn học tiếng Anh?

Because I want to sing English songs.

Bởi vì tôi hát nhiều bài hát tiếng Anh.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 5 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan:

Vocabulary - Từ vựng - Unit 7 SGK Tiếng Anh 5 mới Vocabulary - Từ vựng - Unit 7 SGK Tiếng Anh 5 mới

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 5 mới unit 7

Xem chi tiết
Lesson 1 - Unit 7 trang 46, 47 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 1 - Unit 7 trang 46, 47 SGK tiếng Anh 5 mới

Hỏi và trả lời những câu hỏi về bạn học tiếng Anh thế nào. How often do you have English?

Xem chi tiết
Lesson 2 - Unit 7 trang 48, 49 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 2 - Unit 7 trang 48, 49 SGK tiếng Anh 5 mới

1. Bạn luyện nói tiếng Anh thế nào? I speak to my friends every day. Tôi nói với bọn bè mồi ngày.

Xem chi tiết
Lesson 3 - Unit 7 trang 50, 51 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 3 - Unit 7 trang 50, 51 SGK tiếng Anh 5 mới

We learn English because we want to talk with our foreign friends. Chúng tôi học tiếng Anh bởi vì chúng tôi muốn nói chuyện với những người bọn nước ngoài của chúng tôi.

Xem chi tiết
Lesson 1 Unit 9 trang 58,59 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 1 Unit 9 trang 58,59 SGK tiếng Anh 5 mới

2. Chỉ và đọc. a). What did you see at the zoo? Bạn đã thấy gì ở sở thú?

Xem chi tiết
Lesson 1 Unit 10 trang 64,65 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 1 Unit 10 trang 64,65 SGK tiếng Anh 5 mới

1. Nhìn, nghe và lặp lại. a) I'm looking for Phong. Where is he? Mình đang tìm Phong. Cậu ấy ở đâu?

Xem chi tiết
Lesson 2 Unit 10 trang 66,67 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 2 Unit 10 trang 66,67 SGK tiếng Anh 5 mới

Hỏi và trả lời nhửng câu hỏi về bọn sẽ làm gì vào ngày Hội thao ở Trường bạn. When will Sports Day be? Ngày Hội thao sẽ diễn ra khi nào?

Xem chi tiết
Review 2 trang 70 SGK Tiếng Anh 5 mới Review 2 trang 70 SGK Tiếng Anh 5 mới

3. Cậu ấy luyện nói thế nào? He practises speaking by talking to his foreign friends. Cậu ấy luyện nói bàng cách nói với những người bạn nước ngoài của cậu ấy.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng