Lesson 2 - Unit 7 trang 48, 49 SGK tiếng Anh 5 mới

Bình chọn:
4.4 trên 123 phiếu

1. Bạn luyện nói tiếng Anh thế nào? I speak to my friends every day. Tôi nói với bọn bè mồi ngày.

1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)

Click tại đây để nghe:

a)  What foreign language do you have at school?

English. What about you, Akiko?

b)  I have French.

Oh, really?

c)  And do you like English?

Yes It's my favourite subject.

d)  Why do you learn English?

Because I want to sing English songs.

Tạm dịch:

a) Ngoợi ngữ bợn học ở trường là gì? Tiếng Anh. Còn bạn thì sao Akiko?

b) Tôi học tiếng Phớp. Ổ, vậy hả?

c) Và bạn có thích tiếng Anh không? Có. Nó là môn học yêu thích của mình.

d) Tại sao bạn học tiếng Anh? Bởi vì tôi muốn hát những bài hát tiếng Anh.

2. Point and say (Chỉ và đọc)

Click tại đây để nghe:

a)  Why do you learn English?

Because I want to watch English cartoons on TV.

b)  Why do you learn English?

Because I want to read English comic books.

c)  Why do you learn English?

Because I want to talk with my foreign friends.

Tạm dịch:

a) Tại sao bạn học tiếng Anh? Bởi vì tôi muốn xem nhừng phim hoạt hình tiếng Anh trên ti vi.

b) Tại sao bạn học tiếng Anh? Bởi vì tôi muốn đọc nhiều truyện tranh tiếng Anh.

c) Tại sao bạn học tiếng Anh ? Bởi vì tôi muôh nói chuyện với nhiều bọn bè nước ngoài.

3. Let's talk (Chúng ta cùng nói.)

Hỏi và trâ lời những câu hỏi vẻ bạn học thế nào và tại sao học tiếng Anh.

How do you learn English?

I...

Why do you learn English?

Because I want to..

Tạm dịch:

Bạn học tiếng Anh thế nào?

Tôi...

Tại sao bạn học tiếng Anh?

Bởi vì tôi muốn...

 

4. Listen and number (Nghe và điền số.)

Click tại đây để nghe:

Đáp án: a 2                   b 4                  c 1                   d 3

Audio script:

1. Tony: You speak English very well!

Hoa: Thank you, Tony.

Tony: How do you practise speaking?

Hoa: I speak English with my foreign friends every day.

2. Tony: How do you learn English vocabulary?

Nam: I write new words and read them aloud.

Tony: Why do you learn English?

Nam: Because I want to sing English songs.

3. Tony: How do you practise listening?

Mai: By watching English cartoons on TV.

Tony: Do you understand this cartoon?

Mai: Yes, I do.

Tony: That's great! Well done.

Mai: Thank you.

4. Tony: How do you practise reading?

Quan: I often read English comic books.

Tony: Why do you learn English?

Quan: Because I want to read English comic books

5. Write about you (Viết về em)

1. I speak to my friends every day.

2. I read English comic books.

3. I write emails to my foreign friends.

4. I write new words on notebooks and read them aloud.

5. I want to sing English songs.

Tạm dịch:

1. Bạn luyện nói tiếng Anh thế nào?

Tôi nói với bọn bè mồi ngày.

2. Bạn luyện đọc tiếng Anh thế nào?

Tôi đọc nhiều truyện trong tiếng Anh.

3. Bạn luyện viết tiếng Anh thế nào?

Tôi viết nhiều thư điện từ cho bợn bè nước ngoài.

4. Bạn học từ vựng tiếng Anh thế nào?

Tôi viết nhiều từ mới vào tập và đọc to chúng.

5. Tại sao bgn học tiếng Anh?

Tôi muốn hót nhiều bài hát tiếng Anh.

6. Let's play (Chúng ta cùng chơi)

How do I learn English? (Charades)

(Tôi học tiếng Anh thế nào?) (Đố chữ)

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 5 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan: - Unit 7: How Do You Learn English?

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu