Lesson 2 Unit 11 trang 8, 9 SGK tiếng Anh 5 mới

Bình chọn:
3.9 trên 251 phiếu

Quân: Tại sao không đi học? Có chuyện gì xây ra với cậu ấy vạy? Mai: Cậu ấy bị ho nặng và sẽ đi bác sĩ vào sáng hôm nay.

1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại.)

Click tại đây để nghe:

 


a)   Where's Nam? I can't see him here.

Nam ở đâu? Mình không thây cậu ấy ở đây.

He's sitting over there, in the corner of the gym.

Cậu ây ngồi ở đòng kia, ở góc phòng thể dục.

b)  Hi, Nam. Why aren't you practising karate?

Chào Nam. Tại sao bạn không luyện tập ko-ra-tê ?

I don't feel well. I have a backache

Mình càm thấy không khỏe. Mình bị đau lưng.

Sorry to hear that.

Rớ't tiếc khi biết điều đó.

c)  You should go to the doctor now, Nam.

Bạn nên di bác sĩ bây giờ Nam à.

OK, I will. Thanks, Mai.

Được rồi, tôi sẽ đi. Câm ơn bạn, Mai à.

d)   You should take a rest and shouldn't play sports for a few days.

Cháu nên nghỉ ngơi và không nên chơi thể thao một vài ngày. Thank you, doctor.

Cảm ơn bác sĩ.

2. Point and say (Chỉ và đọc)

Click tại đây để nghe:

 


a)   You should go to the doctor.                     Bạn nên đi bác sĩ.

Yes, I will. Thanks                                   Vâng, tôi sẽ đi. cảm ơn bạn.

b)  You should go to the dentist.                    Bạn nên đi nha sĩ.

Yes, I will. Thanks.                                    Vâng, tôi sẽ đi. cảm ơn bạn.

c)  You should take a rest        Bạn nên nghỉ ngơi.

Yes, I will. Thanks.                     Vâng, tôi sẽ nghỉ ngơi, cảm ơn bạn.

d)  You should eat a lot of fruit. Bạn nên ăn nhiều trái cây.

Yes, I will. Thanks. Vâng, tôi sẽ ăn nhiều trái cây. cảm ơn bạn.

e)  You shouldn't carry heavy things.

Bạn không nên mang những vật nặng.

OK, I won't. Thanks.

Được rồi, tôi sẽ không mang nhừng vật nặng, cảm ơn bạn.

f)  You shouldn't eat a lot of sweets. Bạn không nên on nhiều kẹo.

OK, I won't. Thanks. Được rồi, tôi sẽ không nhiều kẹo cảm ơn bợn.

3. Let's talk (Chúng ta cùng nói)

Bạn em không khỏe. Nói cho cộu/cô ấy biết nên/không nên làm gì.

I have a/an...

You should...

Yes.... Thanks.

You shouldn't ... OK, ... Thanks.

4. Listen and complete (Nghe và hoàn thành)

Click tại đây để nghe:

 


 

Health problem

(vấn đề sức khỏe)

Should

(Nên)

Shouldn’t

(Không nên)

1. Quan

stomach ache (đau bao tử)

should go to the doctor (nên đi bác sì)

 

2. Tony

fever (sốt)

 

shouldn't go to school (không nên đi học)

3 Phong

toothache (đau răng)

 

shouldn't eat ice cream (không nên ỡm kem)

4. Mrs Green

backache(đau lưng)

 

shouldn't carry heavy things (không nên mang nhửng vạt nặng)

Audio script

1. Quan: I don't feel very well.

Mai: What's the matter with you?     

Quan: I have a stomach ache.

Mai: Sorry to hear that. You should go to the doctor now, Quan. Quan: OK, I will. Thanks. 1

Tony's mother: You don't look very well. What's the matter with you" I Tony: I have a fever.

Tony's mother: Let me see. Oh, you're very hot. You shouldn't ga to school today. II

Mai: Let's have ice cream.                                                                              1 Nam: Great idea!

Phong: Sorry, I can't.

Mai: What's the matter with you, Phong?

Phong: I have a bad toothache.

Mai: Oh, then you shouldn't eat ice cream. How about milk?

Phong: Good idea. Thanks, Mai.

Nam: Hi, Mrs Green. What's the matter with you?

Mrs Green: I have a backache.

Nam: Sorry to hear that. Oh, you shouldn't carry heavy things. Le* me help you.

Mrs Green: Thanks, Nam. That's very kind of you.

5. Read and complete . Then say aloud (Đọc và hoàn thành. Sau đó đọc to)

(1) matter (2) has (3) doctor (4) stomach (5) rest

Quân: Phong ở đâu?

Mai: Hôm nay cộu ấy không đi học.

Quân: Tại sao không đi học? Có chuyện gì xây ra với cộu ấy vạy? Mai: Cậu ấy bị ho nặng và sẽ đi bác sĩ vào sáng hôm nay.

Quân: ồ, thột không? Tội nghiệp cậu đy quá!

Mai: Có chuyện gì xảy ra với bạn vạy Tony?

Tony: Tôi bị đau trong họng của mình.

Mai: Ổi trời! Bây giờ bạn nên nghỉ ngơi và đi bác sĩ sau đó.

Tony: Vâng, tôi sẽ thực hiện, câm ơn bọn, Mai à.

6. Let's play (Chúng ta cùng chơi)

What’s the matter with you? (Charades)

Bạn bị làm sao? (Đố chữ)

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 5 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan: - Unit 11: What's The Matter With You?

Lesson 3 Unit 11 trang 10, 11 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 3 Unit 11 trang 10, 11 SGK tiếng Anh 5 mới

1.b What's the matter with you? Bạn bị làm sao? I have a headache.

Xem chi tiết
Lesson 1 Unit 11 trang 6, 7 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 1 Unit 11 trang 6, 7 SGK tiếng Anh 5 mới

Hỏi và trả lời những câu hỏi về những vấn đề sức khỏe. What's the matter with you/him/her/them?

Xem chi tiết
Ngữ pháp Unit 11 SGK tiếng Anh lớp 5 mới Ngữ pháp Unit 11 SGK tiếng Anh lớp 5 mới

3. Hỏi và đáp về sức khỏe của ai đó. Trong trường hợp khi chúng ta nhìn thấy ai đó trông không được khỏe, có vẻ một bất an,... chúng ta có thể sử dụng cấu trúc sau:

Xem chi tiết
Ngữ pháp Unit 12 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới Ngữ pháp Unit 12 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

Câu mệnh lệnh là câu bắt đầu bằng một động từ nguyên mẫu không "to", ở thể khẳng định có nghĩa là hãy làm điều gì đó phụ thuộc vào động từ mà người nói sử dụng.

Xem chi tiết
Lesson 1 - Unit 1 trang 6, 7 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 1 - Unit 1 trang 6, 7 SGK tiếng Anh 5 mới

Trung là một học sinh mới trong lớp 5B. Cậu ấy đến từ Đà Nẵng. Bây giờ cậu đang sống cùng với ông bà ở Hà Nội

Xem chi tiết
Lesson 1 - Unit 4 trang 24, 25 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 1 - Unit 4 trang 24, 25 SGK tiếng Anh 5 mới

Nhìn, nghe và iặp lại. 3. Chúng ta cùng nói. Hỏi và trả lời những câu hỏi về nhửng gì bạn đã làm

Xem chi tiết
Lesson 1 - Unit 5 trang 30, 31 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 1 - Unit 5 trang 30, 31 SGK tiếng Anh 5 mới

a. Where will you be this weekend? Bạn sẽ ở đâu vào cuối tuần này? I think I'll be in the countryside. Mình nghĩ mình sẽ ở miền quê.

Xem chi tiết
Lesson 2 - Unit 3 trang 20, 21 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 2 - Unit 3 trang 20, 21 SGK tiếng Anh 5 mới

Hỏi và trả lời nhừng câu hỏi về làm cách nào để đến nơi khác, Where were you on holiday? Bạn ở đâu vào kỳ nghỉ?

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu