Lesson 2 - Unit 2 trang 14, 15 SGK tiếng Anh 5 mới


How often do you come to the library? Bạn thường đến thư viện không? What kind of information are you looking for? Loại thông tin bạn đang tìm kiếm là gì?

Tổng hợp đề thi vào lớp 6 các trường

Có đáp án và lời giải chi tiết

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look, listen, and repeat.

(Nhìn, nghe và lặp lại.)

a) What are you doing, Linda? - I'm surfing the Internet.         

(Bạn đang làm gì vậy Linda? - Mình đang truy cập/lướt Internet.)  

b) What are you looking for? - I'm looking for some information.

(Bạn đang tìm kiếm gì? - Mình đang tìm kiếm một vài thông tin.)

c) What kind of information are you looking for? - It's for my English project.

(Loại thông tin bạn đang tìm kiếm là gì? Nó cho dự án tiếng Anh của mình.)

d) How often do you come to the library? - Once a week. Sh! I'm busy.

(Bạn thường đến thư viện không? - Một lần một tuần. Suỵt! Mình đang bận.)

Bài 2

2. Point and say.

(Chỉ và nói.)

Lời giải chi tiết:

a) How often do you study with a partner? - I study with my partner every day. / Every day.

(Bạn có thường học cùng bạn học không? Tôi học với bạn học mỗi ngày / Mỗi ngày.)

b) How often do you go to the library? - I go to the library once a week. / Once a week.

(Bạn có thường đi thư viện không? Tôi đi thư viện mỗi tuần một lần. / Mỗi tuần một lần.)

c) How often do you go fishing? - I go fishing once a month. / Once a month.

(Bạn có thường câu cá không? Tôi đi câu cá một tháng một lần. / Mỗi tháng một lần.)

d) How often do you ride a bicycle to school? - I ride the bicycle to school twice a week. / Twice a week.

(Bạn có thường đi/cưỡi xe đạp đến trường không? Tôi đi/cưỡi xe đạp đến trường hai lần một tuần. / Hai lần một tuần.)

Bài 3

3. Let's talk.

(Chúng ta cùng nói.)

Hỏi và trả lời những câu hỏi về thói quen hằng ngày của bạn.

What do you do in the morning/afternoon/evening?

(Bạn làm gì vào buổi sáng/chiều/tối?)

I always/usually...

(Tôi luôn luôn/thường xuyên...)

How often do you go to the cinema/go swimming/surf the Internet?

(Bạn có thường đi xem phim/đi bơi/lướt Internet không?)

Once/Twice a week/month.

(Một/Hai lần một tuần/tháng.)

Lời giải chi tiết:

- What do you do in the morning? => I always have breakfast.

(Bạn làm gì vào buổi sáng? - Mình luôn ăn sáng.)

- What do you do in the afternoon? => I usually play soccers with my friends.

(Bạn làm gì vào buổi chiều? - Mình thường chơi bóng đá với các bạn mình.)

- What do you do in the evening? => I always do my homework.

(Bạn làm gì vào buổi tối? - Mình luôn làm bài tập về nhà.)

- How often do you go to the cinema? => I go to the cinema once a month.

(Mình đi xem phim một tháng một lần. - Bạn đi xem phim bao lâu một lần?)

- How often do you go swimming? => I go swimming once a week.

(Bạn đi bơi bao lâu một lần? - Mình đi bơi một tuần một lần.)

- How often do you surf the Internet? => I surf the Internet every day.

(Bạn truy cập internet bao lâu một lần? - Mình truy cập internet hằng ngày.)

Bài 4

4. Listen and number.

(Nghe và điền số.)

Phương pháp giải:

Audio script:

1. Tom: What do you do in the morning, Nam?

Nam: I usually have lessons at school.

Tom: How often do you have Vietnamese?

Nam: I have it every day.

2. Trung: What do you do in the afternoon, Linda?

Linda: I always do my homework. And I also work on my English projects.

Trung: How often do you work on the projects?

Linda: Usually once a week.

3. Tom: Do you like playing computer games, Quang?

Quang: Yes, I do.

Tom: How often do you play them?

Quang: Once a week... at the weekend.

4. Trung: Do you like shopping, Mai?

Mai: Yes, I do. I like it very much.

Trung: How often do you go shopping?

Mai: Three times a week.

Tạm dịch:

1. Tom: Bạn làm gì vào buổi sáng, Nam?

Nam: Tôi thường có bài học ở trường.

Tom: Bao lâu bạn học môn tiếng Việt?

Nam: Tôi học nó mỗi ngày.

2. Trung: Bạn làm gì vào buổi chiều, Linda?

Linda: Tôi luôn làm bài tập về nhà. Và tôi cũng làm việc về các dự án tiếng Anh của tôi.

Trung: Bạn có thường xuyên làm việc về các dự án không?

Linda: Thông thường mỗi tuần một lần.

3. Tom: Bạn có thích chơi game máy tính không, Quang?

Quang: Có.

Tom: Bạn chơi chúng bao lâu một lần?

Quang: Mỗi tuần một lần ... vào cuối tuần.

4. Trung: Bạn có thích mua sắm không, Mai?

Mai: Vâng, tôi có. Tôi rất thích nó.

Trung: Bạn đi mua sắm bao lâu một lần?

Mai: Ba lần một tuần.

Lời giải chi tiết:

a. 4

b. 1

c. 2

d. 3

Bài 5

5. Write about your daily routines.

(Viết về những thói quen hằng ngày của em.)

Lời giải chi tiết:

1.  What do you do in the morning? - I often do morning exercise.

(Bạn làm gì vào buổi sáng? - Tôi thường tập thể dục buổi sáng.)

2. What do you do in the afternoon? - I usually do my homework.

(Bạn làm gì vào buổi chiều? - Tôi thường xuyên làm bài tập về nhà của mình.)

3. Do you go to bed early in the evening? - Yes, I do.

(Vào buổi tối bạn đi ngủ sớm phải không? - Vâng, đúng vậy.)

4. How often do you watch TV? - I sometimes watch TV./ Sometimes.

(Bạn có thường xem ti vi không? Tôi thỉnh thoảng xem ti vi./ Thỉnh thoảng.)

Bài 6

6. Let's play.

(Chúng ta cùng chơi.)

Lời giải chi tiết:

1. GET DRESSED

(mặc quần áo)

2. COOK DINNER

(nấu bữa tối)

3. HAVE LUNCH

(ăn trưa)

4. DO HOMEWORK

(làm bài tập)

5. GO HOME

(về nhà)

6. GO TO BED

(đi ngủ)

7. LISTEN TO MUSIC

(nghe nhạc)

8. GET UP 

(thức dậy, ngủ dậy)

9. GO TO SCHOOL

(đi học)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 


Bình chọn:
4.6 trên 645 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.