SGK Tiếng Anh lớp 5 Mới Unit 19: Which Place Would You Like To Visit?

Lesson 1 Unit 19 trang 58 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới


Which place would you like to visit, Thong Nhat park or the Museum of History?Nơi nào bạn muốn viếng, công viên Thống Nhất hay bảo tàng Lịch sử?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và lặp lại) 


Phương pháp giải:

a)  The weather is beautiful in Ha Noi today.

(Hôm nay thời tiết ở Hà Nội thật đẹp.)

Yes, it is.

(Đúng vậy.)

b) Would you like to go somewhere, Tom?

(Bạn muốn đi đâu đó không Tom?)

Yes, I'd like to.

(Mình có.)

c)  Which place would you like to visit, a museum or a pagoda?

(Bạn muốn tham quan nơi nào, bảo tàng hay chùa?)

I'd like to visit a pagoda.

(Tôi muốn tham quan một ngôi chùa.)

d) Let's visit Tran Quoc Pagoda.

Chúng ta cùng nhau viếng chùa Trấn Quốc nhé.

OK. Let's go.

Được. Chúng ta cùng đi nào.

Bài 2

2. Point and say.

(Chỉ và đọc)  


Lời giải chi tiết:

a)  Which place would you like to visit, Thong Nhat park or the Museum of History?

(Bạn muốn tham quan nơi nào, công viên Thống Nhất hay bảo tàng Lịch sử?)

I'd like to visit the Museum of History.

(Tôi muốn tham quan bảo tàng Lịch sử.)

b)  Which place would you like to visit, Trang Tien bridge or Thien Mu Pagoda?

(Bạn muốn tham quan nơi nào, cầu Tràng Tiền hay chùa Thiên Mụ?)

I'd like to visit Thien Mu Pagoda.

(Tôi muốn tham quan chùa Thiên Mụ.)

c)  Which place would you like to visit, Ben Thanh Market or the City Theatre?

(Bạn muốn tham quan nơi nào, chợ Bến Thành hay nhà hát thành phố?)

I'd like to visit Ben Thanh Market.

(Tôi muốn đến chợ Bến Thành.)

d)  Which place would you like to visit, Bai Dinh Pagoda or Hoa Lu Temple?

(Bạn muốn tham quan nơi nào, chùa Bái Đính hay đền Hoa Lư?)

I'd like to visit Bai Dinh Pagoda.

(Tôi muốn đến chùa Bái Đính.)

Bài 3

3. Let's talk.

(Chúng ta cùng nói)

Hỏi và trả lời những câu hỏi về nơi bạn muốn viếng thăm.

Which place would you like to visit... or...?

(Bạn muốn tham quan nơi nào, ... hay...?)

I'd like to visit...

(Tôi muốn tham quan...)

Is it far from... here? Yes,/No,...

(Nó có cách xa so với đây không? Có,/Không,...)

How can I get there? You can...

(Tôi có thể đến đó bằng cách nào? Bạn có thể...)

Bài 4

4. Listen and circle a or b.

(Nghe và khoanh tròn a hoặc b) 

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Mai: This is my first time in Ho Chi Minh City.

   Quan: Would you like to go to the city centre?

   Mai: Yes, please.

   Quan: Which place would you like to visit, Ben Thanh Market or the City Theatre?

    Mai: I'd like to visit Ben Thanh Market.

   Quan: OK. Let's go now.

2. Phong: Would you like to go somewhere in Hue City?

   Tom: Yes. That's a good idea.

   Phong: Which place would you like to visit, Trang Tien Bridge or Thien Mu Pagoda?

   Tom: I'd like to go to Thien Mu Pagoda.

   Phong: OK. I'll take you there.

3. Mai: Would you like to visit some places?

    Linda: Yes, that sounds interesting.

   Mai: Which place would you like to visit, Bai Dinh Pagoda or Hoa Lu Temple?

    Linda: I'd like to go to Bai Dinh Pagoda.

    Mai: OK. I'll go with you.

Lời giải chi tiết:

1. b

(Mai muốn tham quan nơi nào?  Chợ Bến Thành.)

2. a 

(Tom muốn tham quan nơi nào?  Chùa Thiên Mụ.)

3. a 

(Linda muốn tham quan nơi nào? Chùa Bái Đính.)

Bài 5

5. Read and complete.

(Đọc và hoàn thành.) 

Lời giải chi tiết:

(1) somewhere   

(2) would   

(3) park   

(4) museum   

(5) centre

Tạm dịch:

Tony: Hôm nay là Chủ nhật. Chúng ta hãy đi đâu đó trong thành phố đi.

Phong: Bạn muốn tham quan nơi nào, công viên Thống Nhất hay bào tàng Lịch sử?

Tony: Mình muốn đến bảo tàng.

Phong: Ý kiến hay đấy!

Tony: Nó ở đâu?

Phong: Nó ở trung tâm thành phố.

Tony: Được. Chúng ta cùng đi thôi.

Bài 6

6. Let's sing.

(Chúng ta cùng hát) 


Which place would you like to visit?

Where would you like to go, the museum or the theatre?

Where would you like to go, the pagoda or the zoo?

I'd like to go to the museum.

And the theatre, too.

I'd like to visit the pagoda.

And I'd like to go to the zoo.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Bạn muốn tham quan nơi nào?

Bạn muốn đi đâu, bảo tàng hay nhà hát?

Bạn muốn đi đâu, chùa hay sở thú?

Tôi muốn đi bảo tàng.

Và nhà hát nữa.

Tôi muốn đi chùa. 

Và tôi cũng muốn đi sở thú nữa.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 345 phiếu

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.