Ngữ pháp Unit 9 SGK tiếng Anh lớp 5 mới


3. Hỏi đáp về ai đó đã đi sở thú khỉ nào. Hỏi: When did you/they go to the zoo? Bạn/Họ đã đi sở thú khi nào?

1. Hỏi đáp về ai đó đã nhìn thấy gì ở sở thú

Khi muốn hỏi ai đó đã thấy gì ở sở thú, chúng ta có thể sử dụng những mẫu câu sau:

What did you/they see at the zoo? (Bạn/Họ nhìn thấy gì ở sở thú?)

I / They saw... (Tôi/Họ đã thấy...)

Ex: What did you see at the zoo?

(Bạn đã nhìn thây gì ở sở thú?)

I saw two tigers.

(Tôi đã thấy 2 con hổ.)


2. Hỏi đáp về những con vật yêu thích của ai đó ở sở thú

Hỏi(1) What are your favourite animals at the zoo? 

(Những con vật yêu thích của bạn ở sở thú là gì?)

Đáp(1)  They are / They’re + con vật (số nhiều).

(Chúng là... những con...)

Hỏi: (2)  What did the + con vật (số nhiều) do when you were there?

(Những con.... làm gì khi bạn ở đó?)

Đáp(2) They + …

(Chúng …)

Ex:
- What are your favourite animals at the zoo?
(Những con vật yêu thích của bạn ở sở thú là gì?)

They're monkeys.

(Chúng là những con khỉ.)

- What did the monkeys do when you were there?

(Những con khỉ làm gì khi bạn ở đó?)

They jumped up and down quickly.

(Chúng nhảy lên xuống một cách nhanh chóng.)


3. Hỏi đáp về ai đó đã đi sở thú khi nào

HỏiWhen did you/they go to the zoo?

(Bạn/Họ đã đi sở thú khi nào?)

ĐápI/They went there + thời gian ở quá khứ.

(Tôi/Họ đến đó...)

Ex: When did you go to the zoo?

(Bạn đã đi sở thú khi nào?)

I went there yesterday.

(Tôi đã đến đó hôm qua.)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 88 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí