Lesson 1 - Unit 7 trang 46, 47 SGK tiếng Anh 5 mới

Bình chọn:
4.3 trên 129 phiếu

Hỏi và trả lời những câu hỏi về bạn học tiếng Anh thế nào. How often do you have English?

1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại.)

Click tại đây để nghe:

a)   How often do you have English, Mai?

I  have it four times a week.

b)   Do you have English today?

Yes, I do.

c) How do you practise reading?

I read English comic books.

d) How do you learn vocabulary?

I write new words in my notebook and read them aloud

Tạm dịch:

a) Bạn thường học môn Tiếng Anh may lần vậy Mai? Tôi học nó bốn lần một tuần.

b) Hôm nay bạn có môn Tiếng Anh phải không?  Vang, có.

c) Bạn luyện đọc như thế nào? Tôi dọc nhiều truyện tranh tiếng Anh.

d) Bạn học từ vựng thế nào?  Tôi viết nhừng từ mới vào tập và đọc to chúng.

2.  Point and say (Chỉ và đọc)

Click tại đây để nghe:

a)  How do you speak English?

I speak English every day.

b)  How do you listen to English?

I watch English cartoons on TV.

c)  How do you write English?

I write emails to my friends.

d)  How do you read English?

I read short stories.

Tạm dịch:

a) Bạn nói tiếng Anh thế nào? Tôi nói tiếng Anh mỗi ngày.

b) Bạn nghe tiếng Anh thế nào? Tôi xem nhiều phim hoợt hình tiếng Anh trên ti vi

c) Bạn viết tiếng Anh thế nào? Tôi viết nhiều thư điện tử cho nhửng người bạn tôi.

d) Bạn nói tiếng Anh thế nào? Tôi dọc nhiều truyện ngổn.

3. Let's talk (Chúng ta cùng nói)

Hỏi và trả lời những câu hỏi về bạn học tiếng Anh thế nào.

How often do you have English?

I have English ... times a week

Do you have English today?

Yes, I do. / No, I don't.

How do you practise...?

I..

Tạm dịch:

Bạn thường học môn Tiếng Anh mây lần?

Tôi có môn Tiếng Anh... lán một tuần.

Hôm nay bạn có môn Tiếng Anh phải không?

Vâng, có. / Không, không có.

Bạn luỵện tập... thế nào?

Tôi...

4. Listen and tick (Nghe và đánh dấu )

Click tại đây để nghe:

Đáp án: 1. b                  2. c                  3. a                  4. b

Audio script:

1. Linda: How do you practise listening, Nam?

Nam: I watch English cartoons on TV.

2. Linda: How do you learn English, Mai?

Mai: I sing English songs.

3Linda: How do you practise reading, Trung?

Trung: I read English comic books.

4Linda: How do you learn vocabulary, Quan?

Quan: I write new words in my notebook and read them aloud.

5. Read and complete (Đọc và hoàn thành)

Đáp án: (1)  because (2) speaks (3) writes (4) singing (5) hobby

Tạm dịch:

Trung là một học sinh mới đến trong lớp 5B. hôm nay, cộu ấy vui bởi vì cậu đy có hai tiết học tiếng Anh. Để luyện nói tiếng Anh, cậu ấy nói tiếng Anh mỗi ngày với bạn bè. Để học từ vựng, cậu ấy viết nhừng từ mới và đọc to chúng. Cậu ấy cũng học tiếng Anh bàng cách hát những bài hát tiếng Anh. sở thích của cậu ấy là hát nhửng bài hát tiếng Anh!

6. Let's sing (Chúng ta cùng hát.)

Click tại đây để nghe:

How do you learn English?

How do you learn English?

How do you practise speaking?

I speak to my friends every day.

How do you practise reading?

I read English comic books.

How do you practise writing?

I write emails to my friends.

And how do you practise listening? watch English cartoons on TV

Tạm dịch:

Bạn học tiếng Anh thế nào?

Bạn học tiếng Anh thế nào?

Bạn luyện nói thế nào?

Tôi nói với bọn tôi mỗi ngày.

Bạn luyện đọc thế nào?

Tôi đọc nhiều truyện tranh tiếng Anh.

Bạn luyện viết thế nào?

Tôi viết nhiều thư điện tử cho bạn bè tôi. Và bạn luyện nghe thế nào?

Tôi xem phim hoợt hình tiếng Anh trên ti vi

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 5 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan: - Unit 7: How Do You Learn English?

Lesson 2 - Unit 7 trang 48, 49 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 2 - Unit 7 trang 48, 49 SGK tiếng Anh 5 mới

1. Bạn luyện nói tiếng Anh thế nào? I speak to my friends every day. Tôi nói với bọn bè mồi ngày.

Xem chi tiết
Lesson 3 - Unit 7 trang 50, 51 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 3 - Unit 7 trang 50, 51 SGK tiếng Anh 5 mới

We learn English because we want to talk with our foreign friends. Chúng tôi học tiếng Anh bởi vì chúng tôi muốn nói chuyện với những người bọn nước ngoài của chúng tôi.

Xem chi tiết
Ngữ pháp Unit 7 SGK tiếng Anh lớp 5 mới Ngữ pháp Unit 7 SGK tiếng Anh lớp 5 mới

Động từ "like" trong câu có nghĩa là “thích”, đi theo sau nó là danh từ hoặc một danh động từ.

Xem chi tiết
Ngữ pháp Unit 8 SGK tiếng Anh lớp 5 mới Ngữ pháp Unit 8 SGK tiếng Anh lớp 5 mới

Khi chúng ta muốn hỏi về tính cách của một nhân vạt nào đó trong truyện, chúng ta sẽ sử dụng mẫu câu: What’s she/he like?

Xem chi tiết
Lesson 1 - Unit 1 trang 6, 7 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 1 - Unit 1 trang 6, 7 SGK tiếng Anh 5 mới

Trung là một học sinh mới trong lớp 5B. Cậu ấy đến từ Đà Nẵng. Bây giờ cậu đang sống cùng với ông bà ở Hà Nội

Xem chi tiết
Lesson 1 - Unit 2 trang 12, 13 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 1 - Unit 2 trang 12, 13 SGK tiếng Anh 5 mới

Hỏi và trả lời những câu hỏi về thói quen hàng ngày của bạn. What do you do in the mo ing/afte oon/evening

Xem chi tiết
Lesson 2 - Unit 2 trang 14, 15 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 2 - Unit 2 trang 14, 15 SGK tiếng Anh 5 mới

How often do you come to the library? Bạn thường đến thư viện không? What kind of information are you looking for? Loại thông tin bạn đang tìm kiếm là gì?

Xem chi tiết
Lesson 1 - Unit 3 trang 18, 19 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 1 - Unit 3 trang 18, 19 SGK tiếng Anh 5 mới

1. Ôn tập về dạng quá khứ đơn của động từ. 2. Cách chia động từ ở dạng khẳng định. 3. Cách phát âm động từ “ed” (Verb-ed hay V-ed)

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu