Giải vở bài tập toán lớp 3 tập 1, tập 2 Chương 4 : Các số đến 100 000

Bài 149 : Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 76 VBT toán 3 bài 149 : Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính : 

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia số có năm chữ số cho số có một chữ số. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

 Tính giá trị của biểu thức :

a) 45823 – 35256 : 4 = ...

b) (42017 + 39274) : 3 = ...

c) 45138 + 35256 : 4 = ...

d) (42319 – 24192) x 3 = ... 

Phương pháp giải:

- Biểu thức có dấu ngoặc : Tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Biểu thức không có dấu ngoặc : Thực hiện phép tính nhân, chia trước rồi đến phép tính cộng, trừ.

Lời giải chi tiết:

a) 45823 – 35256 : 4 = 45823 – 8814

                                  = 37009

b) (42017 + 39274) : 3 = 81291 : 3

                                     = 27097

c) 45138 + 35256 : 4 = 45138 + 8814

                                  = 53952

d) (42319 – 24192) x 3 = 18127 x 3

                                      = 54381

Bài 3

Một nhà máy dự định sản xuất 15 420 cái cốc. Nhà máy đã sản xuất được \(\displaystyle {1 \over 3}\) số lượng đó. Hỏi nhà máy còn phải sản xuất bao nhiêu cái cốc nữa ? 

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Dự định : 15 420 cái cốc

Đã làm : \(\displaystyle {1 \over 3}\) số lượng đó

Còn lại : ... cái cốc ?

- Tìm số cái cốc đã làm được.

- Tìm số cốc còn lại cần phải sản xuất để hoàn thành dự định. 

Lời giải chi tiết:

Nhà máy sản xuất được số cái cốc là:

15 420 : 3 = 5140 (cái)

Nhà máy còn phải sản xuất số cái cốc là:

15420 – 5140 = 10280 (cái) 

Đáp số: 10280 cái.

Bài 4

Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như hình sau :

Hãy xếp thành hình dưới đây : 

Phương pháp giải:

- Chia hình cần xếp thành các hình tam giác, bằng với tam giác đã cho.

- Xếp hình theo cách chia bên trên.

Lời giải chi tiết:

Em có thể xếp các hình tam giác như sau :  

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 29 phiếu
 • Bài 150 : Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 77 VBT toán 3 bài 150 : Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 151 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 78 VBT toán 3 bài 151 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 152 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 79 VBT toán 3 bài 152 : Luyện tập chung tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 153 : Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 80 VBT toán 3 bài 153 : Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 154 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 81 VBT toán 3 bài 154 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay