Giải Bài tập trang 107 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2


Đề bài

Em hãy vẽ những hình sau bằng phần mềm GeoGebra , sau đó dùng công cụ Đối xứng để được hình có trục đối xứng nhé!

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng các tính năng của phần mềm 

Lời giải chi tiết

Nhấn chuột phải vào vùng làm việc, chọn "Hệ trục tọa độ"

Hình 1:

- Chọn Điểm mới để vẽ các điểm A,B,C,D,E,F,G,H.

- Chọn Đoạn thẳng để vẽ các đoạn thẳng AB, AC, CD, EF, FG, GH.

- Chọn Đối xứng qua đường thẳng:

  + Nháy chuột trái vào đoạn thẳng AC ---> Nháy chuột trái vào đoạn thẳng AB, ta được đoạn thẳng đối xứng với AC qua AB.

  + Tương tự đối với các đoạn thẳng CD, EF, FG, GH.

Ta được hình có trục đối xứng là AB.

 

Hình 2:

- Chọn Điểm mới để vẽ các điểm A,B,C,D,E,F, G. Nháy chuột phải vào điểm G, chọn Hiển thị đói tượng

- Chọn Đoạn thẳng để vẽ các đoạn thẳng AB, AC, CD, ED, EF, FG.

- Chọn Đối xứng qua đường thẳng:

  + Nháy chuột trái vào đoạn thẳng AC ---> Nháy chuột trái vào đoạn thẳng AB, ta được đoạn thẳng đối xứng với AC qua AB.

  + Tương tự đối với các đoạn thẳng CD, ED, EF, FG.

Ta được hình có trục đối xứng là AB.

 Hình 3:

Chọn Đường tròn khi biết tâm và bán kính để vẽ đường tròn tâm A, tâm C, Bán kính 1

Chọn Điểm mới để vẽ điểm D,E

Chọn Đường thẳng đi qua 2 điểm, vẽ đường thẳng DE

Chọn Giao điểm 2 đối tượng, nháy chuột trái vào đường thẳng DE và đường tròn tâm A. Ta được điểm B.

- Chọn Đối xứng qua đường thẳng:

  + Nháy chuột trái vào đường tròn tâm A ---> Nháy chuột trái vào đoạn thẳng DB, ta được đường tròn đối xứng với đường tròn tâm A qua DE.

  + Tương tự đối với đường tròn tâm C.

Ta được hình có trục đối xứng là DE.

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Vẽ hình đơn giản với phần mềm Geogbra tập 2