Giải bài 6 trang 32 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hai phân số \(\frac{{60}}{{135}}\)và \(\frac{4}{9}\)có bằng nhau không? Hãy giải thích.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1. Phân tích tử số và mẫu số ra thừa số nguyên tố, từ đó suy ra UCLN

Bước 2. Rút gọn các phân số rồi so sánh.

Lời giải chi tiết

Ta có: \(60 = 4.15\); \(135 = 9.15\);

\( \Rightarrow \frac{{60}}{{135}} = \frac{{4.15}}{{9.15}} = \frac{4}{9}\).

Vậy hai số \(\frac{{60}}{{135}}\)và \(\frac{4}{9}\) bằng nhau.


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu