Trả lời Hoạt động 2 trang 25 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

Viết kết quả của phép chia a:b trong mỗi trường hợp sau theo mẫu:

Mẫu 3:5=\(\frac{3}{5}\)

a

22

-8

3

-5

0

b

5

11

-8

-7

-10

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết kết quả của phép chia a:b=\(\frac{a}{b}\)

Lời giải chi tiết

22:5 =\(\frac{22}{5}\);

-8:11=\(\frac{-8}{11}\);

3: (-8) =\(\frac{3}{-8}\);

(-5) : (-7) =\(\frac{-5}{-7}\);

0: (-10) =\(\frac{0}{-10}\)

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài