Giải bài 5 trang 66 SGK Toán 6 Cánh diều


Đề bài

Xếp loại thi đua ba tổ lao động của một đội sản xuất được thống kê như sau:

 

a) Mỗi tổ lao động có bao nhiêu người?

b) Đội trưởng thông báo rằng tỉ số phần trăm của số lao động giỏi ở cả đội so với số người ở cả đội là lớn hơn 53%. Thông báo đó của đội trưởng có đúng không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Số lao động mỗi tổ = Số lao động giỏi + số lao động khá + số lao động đạt (của mỗi tổ)

b)

- Tính số lao động giỏi ở cả đội.

- Tính số người ở cả đội.

=> Tỉ số phần trăm của số lao động giỏi ở cả đội so với số người ở cả đội.

Lời giải chi tiết

a) Tổ 1 có 17 + 8 + 5 = 30 người

    Tổ 2 có 13 + 8 + 4 = 25 người

    Tổ 3 có 13 + 7 + 5 = 25 người.

b) Số lao động giỏi ở cả đội là: \(17 + 13 + 23 = 43\) người

     Số người ở cả đội là: \(30 + 25 + 25 = 80\) người.

Tỉ số phần trăm của số lao động giỏi ở cả đội so với số người ở cả đội là:

\(\frac{{43}}{{80}}.100\%  = 53,75\% \)

=> Đội trưởng thông báo rằng tỉ số phần trăm của số lao động giỏi ở cá đội so với số người ở cả đội là lớn hơn 53% là đúng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu