Giải bài 1 trang 65 SGK Toán 6 Cánh diều


Đề bài

Tính tỉ số của:

a) \(\frac{4}{3}m\)\(75\,cm\)

b) \(\frac{7}{{10}}\) giờ và \(25\) phút

c) \(10\,\,kg\)\(10\) tạ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tỉ số của số a và số b phải được viết theo đúng thứ tự là \(\frac{a}{b}\)  hoặc a : b.

Chú ý: Đưa các đại lượng về cùng đơn vị đo.

Lời giải chi tiết

a) Đổi \(75\,cm = \frac{{75}}{{100}} = \frac{3}{4}\) m

=> Tỉ số: \(\frac{4}{3}:\frac{3}{4} = \frac{{16}}{9}\).

b) Đổi 25 phút = \(\frac{{25}}{{60}} = \frac{5}{{12}}\) giờ

=> Tỉ số: \(\frac{7}{{10}}:\frac{5}{{12}} = \frac{{42}}{{25}}\)

c) Đổi 10 tạ = 1000 kg

=> Tỉ số: \(10:1000 = \frac{1}{{100}}\)

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu