Lý thuyết Hai bài toán về phân số Toán 6 Cánh diều


Lý thuyết Hai bài toán về phân số Toán 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

I. Tính giá trị phân số của một số cho trước

Muốn tìm $\dfrac{m}{n}$ của số $b$ cho trước, ta tính $b.\dfrac{m}{n}$ $\left( {m,n \in \mathbb{N},n \ne 0} \right)$

Ví dụ:

a) $\dfrac{2}{3}$ của $8,7$ là: $8,7.\dfrac{2}{3} = \left( {8,7:3} \right).2 = 2,9.2 = 5,8$.

b) $\dfrac{2}{3}$ của $\dfrac{{ - 15}}{2}$ là: $\dfrac{2}{3}.\dfrac{{ - 15}}{2} = - 5$.

II. Tìm một số khi biết giá trị phân số của nó

Muốn tìm một số khi biết giá trị $\dfrac{m}{n}$ của nó bằng $a$, ta tính $a:\dfrac{m}{n}$ $\left( {m,n \in {\mathbb{N}^*}} \right)$.

Ví dụ:

Tìm một số biết $\dfrac{2}{3}$ của nó bằng $7,2$

Số cần tìm là: $7,2:\dfrac{2}{3} = 7,2.\dfrac{3}{2} = 10,8.$

III. Tìm giá trị phần trăm của một số

Muốn tìm giá trị $a\% $ của số b, ta tính: $b.\,a\% = b.\dfrac{a}{{100}}$

Ví dụ:

$99,99\% $ của $3,75$ là: $3,75.\dfrac{{99,99}}{{100}} = 3,749625$

IV. Tìm một số khi biết giá trị phần trăm của số đó

Muốn tìm mốt số khi biết $m\% $ của số đó là $b$, ta tính: $b:\dfrac{m}{{100}}$

Ví dụ:

Số có giá trị $2,5\% $ bằng $200$ là số: $200:\dfrac{{2,5}}{{100}} = 8\,000$

V. Sử dụng tỉ số phần trăm trong thực tế

Tỉ số phần trăm thường được sử dụng trong đời sống để giải quyết một số bài toán như:
- Mua bán hàng ngày

- Lãi suất tín dụng

- Thành phần các chất hóa học.


Bình chọn:
4.4 trên 17 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí