Lý thuyết Hai bài toán về phân số Toán 6 Cánh diều


Lý thuyết Hai bài toán về phân số Toán 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

1. Tìm giá trị phân số của một số cho trước

Muốn tính giá trị phân số \(\frac{m}{n}\) của số a, ta tính \(a.\frac{m}{n}(m \in N; n \in N^*)\)

Ví dụ: \(\frac{2}{5}\) của 25 là \(\frac{2}{5}\). 25=10

Giá trị m% của số a là giá trị phân số \(\frac{m}{100}\) của số a

Muốn tìm giá trị m% của số a cho trước, ta tính \(a.\frac{m}{100}(m \in N^*)\)

2. Tìm một số khi biết giá trị phân số của nó

Muốn tìm một số khi biết giá trị phân số \(\frac{m}{n}\) của nó là b, ta tính \(b:\frac{m}{n}(m,n \in N^*)\)

Ví dụ:Biết \(\frac{2}{5}\) của a bằng 10. Tính a.

--> a=10:\(\frac{2}{5}\)=10.\(\frac{5}{2}\)=25

Muốn tìm một số khi biết m% của nó bằng a, ta tính \(a: \frac{m}{100}\)

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 10. Hai bài toán về phân số