Giải Bài 3.52 trang 82 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Liệt kê các phần tử của tập hợp sau rồi tính tổng của chúng

a) S = \({\rm{\{ }}x \in \mathbb{Z}| - 5 < x \le 5\} ;\)

b) T = \({\rm{\{ }}x \in \mathbb{Z}| - 7 \le x < 1\} .\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Liệt kê các số lớn hơn âm 5 và nhỏ hơn hoặc bằng 5. Sau đó tính tổng

b) Liệt kê các số lớn hơn hoặc bằng âm 7 và nhỏ hơn 1.

Lời giải chi tiết

a) S = {-4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5}

Tổng các phần tử trong S:

(-4) + (-3) + (-2) + (-1) + 0+ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 5

b) T = {-7; -6; -5; -4; -3; -2; -1; 0}

Tổng các phần tử trong T:

(-7) + (-6) + (-5) + (-4) + (-3) + (-2) + (-1) + 0 = -28

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài tập cuối chương III


Hỏi bài