Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 130 trang 137 sgk Toán 4


Bài 1,2, 3, 4 tính Bài 5: Một cửa hàng có 50kg. Buổi sáng đã bán 10kg đường

Bài 1: Tính

a)                b)             c) 

Giải

a) 

b) 

c) 

Bài 2. Tính

a) ;              b)         c) 

Giải

a) 

b) 

c) 

Bài 3: Tính

a)  x             b)  x 13  c) 15 x 

Giải

a)  x    = ;       b)  x 13 = 

c) 15 x  = 

Bài 4: Tính

a)           b)  ;              c) 

Giải

a) 

b) 

c) 

Bài 5: Một cửa hàng có 50kg. Buổi sáng đã bán 10kg đường, buổi chiều bán  số đường còn lại. Hỏi cả ngày cửa hàng đã bán được bao nhiêu kilogam đường?

Giải

Số đường còn lại sau khi bán buổi sáng là:

50 - 10 = 40 (kg)

Số kilogam đường bán buổi chiều là:

40 x  = 15 (kg)

Cả ngày bán được số kilogam đường là:

10 + 15 = 25 (kg)