Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 140 trang 149 sgk Toán 4


Bài 1: Một sợi dây dài 28m được cắt thành hai đoạn,Bài 2: Một nhóm học sinh có 12 bạn bài 3, 4 tìm số dựa vào sơ đồ

Bài 1: Một sợi dây dài 28m được cắt thành hai đoạn, đoạn thứ nhất dài gấp ba đoạn thứ hai. Hỏi mỗi đoạn  dài bao nhiêu mét?

Giải

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ ta có tổng số phần bằng nhau :

3 + 1 = 4 (phần)

Đoạn thứ hai dài:

28 : 4 = 7 (m)

Đoạn thứ nhất dài:

28 - 7 =21 (m)

Bài 2: Một nhóm học sinh có 12 bạn, trong đó số bạn trai bằng  một nửa số bạn gái. Hỏi nhóm đó có mấy bạn trai, mấy bạn gái?

Giải

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

1+ 2 = 3 (phần)

Số bạn trai là:

12 : 3 = 4 (bạn)

Số bạn gái là:

12 - 4 = 8 (bạn) 

Bài 3: Tổng hai số là 72. Tìm hai số đó, biết rằng nếu số lớn giảm 5 lần thì được số bé.

Giải

Ta có sơ đồ:

theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

5 + 1 = 6 (phần)

Số bé là: 72 : 6 = 12

Số lớn là: 72 - 12 = 60

Bài 4: Nêu bài toán , rồi giải bài toán theo sơ đồ sau:

+ Có thể nêu bài toán theo sơ đồ sau:

Có hai thùng dầu chứa tổng cộng 180l, thùng dầu thứ nhất bằng \(\frac{1}{4}\) thùng dầu thứ hai. Hỏi mỗi thùng dầu chứa bao nhiêu lít?

Giải

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

1 + 4 = 5 (phần)

Số lít dầu chứa trong thùng thứ nhất là:

180 : 5 = 36 (l)

Só lít dầu chứa trong thùng thứ hai là:

180 - 36 = 144 (l)

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay