Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 104 trang 117 sgk Toán 4

Bình chọn:
4.3 trên 64 phiếu

Kiến thức cần nhớ Bài 1,2 Quy đồng mẫu số các phân số Bài 3. Viết các phân số

Kiến thức cần nhớ

Khi quy đồng mẫu số hai phân số, trong đó mẫu số của một trong hai phân số là mẫu số chung (MSC) ta làm như sau:

- Xác định MSC

- Tìm thương MSC và mẫu số của phân số kia

- Lấy thương tìm được nhân với tử số và mẫu số của phân số kia. Giữ nguyên phân số có mẫu số  là MSC

+ Giải bài tập

Bài 1. Quy đồng mẫu số các phân số

\(\frac{7}{9}\) và \(\frac{2}{3}\)               b) \(\frac{4}{10}\) và \(\frac{11}{20}\)               c) \(\frac{9}{25}\) và \(\frac{16}{75}\)

Giải

a) \(\frac{7}{9}\) và \(\frac{2}{3}\)     quy đồng giữ nguyên mẫu số thành:

\(\frac{2}{3}=\frac{2 X 3 }{3×3}=\frac{6}{9}\) giữ nguyên \(\frac{7}{9}\)

b) \(\frac{4}{10}\) và \(\frac{11}{20}\)  quy đồng mẫu số thành:

\(\frac{4}{10}=\frac{4 × 2}{10 × 2}=\frac{8}{20}\) giữ nguyên \(\frac{11}{20}\)

  c) \(\frac{9}{25}\) và \(\frac{16}{75}\) quy đồng mẫu số thành

\(\frac{9}{25}=\frac{9 × 3}{25×3}=\frac{27}{75}\) giữ nguyên \(\frac{16}{75}\)

Bài 2. Quy đồng mẫu số các phân số:

Bài 3. Viết các phân số lần lượt bằng \(\frac{5}{6};\frac{9}{8}\) và mẫu số chung là 24

Giải

+ Xét \(\frac{5}{6}\) ta có: 24 : 6 = 4 nên

\(\frac{5}{6}= \frac{5×4}{6×4}=\frac{20}{24}\)

+ Xét \(\frac{9}{8}\). Ta có 24 : 8 = 3 nên:

\(\frac{9}{8}=\frac{9×3}{8×3}=\frac{27}{24}\)

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan