Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 125 trang 135 sgk Toán 4


Một lớp học có 35 học sinh Bài 2 Một sân trường hình chữ nhật Bài 3. Lớp 4A có 6 học sinh nam

Kiến thức cần nhớ

Muốntìm phân số của một số ta lấy số đó nhân với phân số đã cho

+ Giải bài tập

 Bài 1: Một lớp học có 35 học sinh, trong đó có  số học sinh được xếp loại khá. Tính số học sinh xếp loại khá của lớp học đó.

Giải

Số học sinh xếp loại khá của lớp học đó là:

35 x  = 21 (học sinh)

Bài 2: Một sân trường hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng bằng  chiều dài. Tính chiều rộng của sân trường?

Giải

Chiều rộng của sân trường là: 

120 x  = 100 (m)

Bài 3. Lớp 4A có 6 học sinh nam và số học sinh nữ bằng  số học sinh nam. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh nữ?

Giải

Số học sinh nữ của lớp 4A là:

16 x  = 18 (học sinh)

Bài viết liên quan