Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 125 trang 135 sgk Toán 4


Một lớp học có 35 học sinh Bài 2 Một sân trường hình chữ nhật Bài 3. Lớp 4A có 6 học sinh nam

Kiến thức cần nhớ

Muốntìm phân số của một số ta lấy số đó nhân với phân số đã cho

+ Giải bài tập

 Bài 1: Một lớp học có 35 học sinh, trong đó có \({3 \over 5}\) số học sinh được xếp loại khá. Tính số học sinh xếp loại khá của lớp học đó.

Giải

Số học sinh xếp loại khá của lớp học đó là:

35 x \({3 \over 5}\) = 21 (học sinh)

Bài 2: Một sân trường hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng bằng \({5 \over 6}\) chiều dài. Tính chiều rộng của sân trường?

Giải

Chiều rộng của sân trường là: 

120 x \({5 \over 6}\) = 100 (m)

Bài 3. Lớp 4A có 6 học sinh nam và số học sinh nữ bằng \({9 \over 8}\) số học sinh nam. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh nữ?

Giải

Số học sinh nữ của lớp 4A là:

16 x \({9 \over 8}\) = 18 (học sinh)