Bài 1, bài 2 Tiết 103 trang 116 sgk Toán 4

Bình chọn:
4 trên 62 phiếu

Kiến thức cần nhớ Bài 1, 2 Quy đồng mẫu số các phân số

Kiến thức cần nhớ

Khi quy đồng mẫu số hai phân số có thể làm như sau:

- Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai

- Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất

+ Giải bài tập

Bài 1. Quy đồng mẫu số các phân số:

a) \(\frac{5}{6};\frac{1}{4}\)             b) \(\frac{3}{5};\frac{3}{7}\)           c) \(\frac{9}{8};\frac{8}{9}\)

Giải

 

Bài 2. Quy đồng mẫu số các phân số:

\(\frac{7}{5}\) và \(\frac{8}{11}\)          b) \(\frac{5}{12}\) và \(\frac{3}{8}\)               c) \(\frac{17}{10}\) và \(\frac{9}{7}\)

Giải

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan